Biskupství brněnské

„Toužím po Tobě!“

Boží slovo "žízním", které Ježíš poprvé pronesl na Kalvárii, stále zní ozvěnou všemi věky a na všech místech. Bůh je stále pronáší do prázdného prostoru – do temného a osamělého místa v každém lidském srdci.

Ježíš po nás žízní právě teď.
Slyšíme ho, jak nám říká: Žízním po tvé lásce?
Opravdu Ho slyšíme? – Říká to právě teď!

Matka Tereza

Hle, stojím přede dveřmi a tluču… (Zj 3,20)

Je to pravda. Ve dne v noci stojím přede dveřmi tvého srdce. Jsem tam dokonce i tehdy, když neposloucháš, i když pochybuješ o tom, že bych to mohl být já. Čekám na sebemenší odezvu, i na nejnepatrnější náznak pozvání, které by mi umožnilo vstoupit.

Chci, abys věděl, že přijdu, kdykoli mě pozveš. Pokaždé, bez výjimky. Přijdu mlčky a neviděn, ale s nekonečnou mocí a láskou, a přinesu mnoho Otcových darů. Přijdu se svým milosrdenstvím, se svou touhou odpustit a uzdravit tě i s láskou k tobě, jež přesahuje veškeré chápání. S láskou stejně velkou, jako je láska, kterou jsem dostal od svého Otce. „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás" (Jan 15,9). Přicházím, protože tě toužím utěšit a dát ti sílu, pozvednout tě a ovázat ti rány. Přináším ti své světlo, aby rozehnalo tvoji temnotu a rozptýlilo všechny tvé pochybnosti. Přicházím se svou mocí. Mohu nést tebe i všechna tvá břemena. Mohu se svou milostí dotknout tvého srdce a proměnit tvůj život. A přináším pokoj, abych uklidnil tvoji duši.

Znám tě skrz na skrz. Vím o tobě všechno. Mám spočítané i vlasy na tvé hlavě. Nic z tvého života pro mě není bezvýznamné. Sledoval jsem tě v průběhu let a vždycky jsem tě miloval. I když jsi bloudil. Znám každý tvůj problém. Znám tvé potřeby, tvé obavy a starosti. Slyším vždy každou modlitbu, kterou zašeptáš. I když se ti zdá, že mlčím, neustále působím ve tvém životě. Žehnám ti a chráním tě.

Sleduji každé hnutí tvého srdce a každou tvou myšlenku. Znám každou tvou bolest, tvé boje i zkoušky, tvá selhání i bolest tvého srdce. Ano, znám také všechny tvé hříchy. Ale znovu ti říkám, že tě miluji. Ne pro to, co jsi udělal či neudělal. Mám tě rád pro tebe samotného. Miluji tě, protože jsi. Miluji tě pro krásu a důstojnost, kterou ti dal můj Otec, jenž tě stvořil k svému obrazu. Je to důstojnost, kterou jsi zapomněl, krása, kterou jsi pošpinil svým sobectvím a hříchem. Avšak já tě mám rád takového, jaký jsi. Miluji tě nekonečnou, dokonalou láskou bez výhrad. Prolil jsem svou krev, abych tě získal nazpět. Jestliže mě o to s vírou požádáš, moje milost se dotkne všeho ve tvém životě, co potřebuje být změněno, a dám ti sílu osvobodit se od hříchu a od všeho, co tě svazuje a tíží, i od všeho, co tě ode mě odvádí.

Vím, co je ve tvém srdci. Znám tvoji osamělost a všechna tvá zranění: odmítnutí, odsouzení a ponižování. Já jsem to všechno snášel před tebou. A snášel jsem to pro tebe, abys mohl mít podíl na mé moci a na mém vítězství. Zejména vím, jak moc potřebuješ lásku, jak žízníš po přijetí a uznání, po lásce a něze. jak často jsi však žíznil nadarmo, hledal jsi lásku mimo mě, který jsem jejím zdrojem. Snažil ses zaplnit prázdnotu ve svém nitru pomíjivými radostmi a často i ještě větší prázdnotou hříchu. Žízníš po lásce? "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně…" (Jan 7,37). Uspokojím tvoji touhu po lásce více, než sis vysnil. Žízníš po uznání a po něze? Chovám tě ve svém srdci víc, než si umíš představit. Dokonce jsem kvůli tobě sestoupil z nebe a zemřel na kříži, abych se s tebou spojil.

Cožpak si neuvědomuješ, že tvoje žízeň po lásce je žízeň po mně, který jsem Láska? Já sám jsem odpovědí na tvoje nejhlubší tužby.

ŽÍZNÍM PO TOBĚ… Ano, jedině tak je možné popsat moji lásku k tobě – žízním po tom, abych tě mohl milovat a abys mě miloval. Tak jsi pro mě cenný.

 

Pojď ke mně, a naplním tvé srdce a uzdravím tvé rány. Učiním z tebe nové stvoření a ve všech tvých zkouškách ti dám pokoj v duši.

Nikdy nesmíš pochybovat o mém milosrdenství – o tom, že tě přijímám, že ti toužím odpustit, požehnat ti a žít v tobě.

Vůbec nevadí, jestliže se cítíš v očích světa bezvýznamný – pro mě není nikdo důležitější než ty.

Otevři mi, pojď ke mně, žízni po mně, dej mi svůj život – a já ti dokážu, jak jsi pro mé srdce důležitý.

Cožpak si neuvědomuješ, že můj Otec už má dokonalý plán, jak od této chvíle proměnit tvůj život? Důvěřuj mi. Žádej mě každý den, abych vstoupil do tvého života a proměnil jej, a já to udělám. Slibuji ti před svým nebeským Otcem, že ve tvém životě budu konat zázraky. Proč to chci udělat? Protože po tobě žízním. Žádám jen o to, aby ses mi zcela svěřil, a já už udělám to ostatní.

Už teď vidím místo, jež ti můj Otec připravil v mém království. Pamatuj, že jsi v tomto životě poutníkem na cestě domů. Věci tohoto světa tě nikdy nemohou uspokojit ani ti nemůžou přinést pokoj, který hledáš. Všechno, co jsi dosud hledal mimo mě, tě zanechalo ještě prázdnějším. Neupínej se tedy ke hmotným věcem. A hlavně ode mě neutíkej, když upadneš. Bez prodlení přijď za mnou. Když mi dáš své hříchy, dopřeješ mi radost, abych mohl být tvým Spasitelem. Neexistuje nic, co bych nemohl odpustit a uzdravit. Tak přijď hned a sejmi břemeno ze své duše.

Nezáleží na tom, jak daleko jsi zbloudil, ani na tom, jak často jsi na mě zapomínal, ani na tom, kolik křížů jsi nesl v tomto životě. Chci, abys měl vždy na paměti pouze jedinou věc, jež se nikdy nezmění: Žízním po tobě, po takovém, jaký jsi. Nemusíš se změnit, abys mohl věřit, že tě mám rád, protože právě tvoje důvěra v mou lásku tě změní. Ty na mě zapomínáš, ale já tě přesto v každou denní chvíli hledám. Stojím přede dveřmi tvého srdce a tluču. Přijde ti zatěžko tomu uvěřit? Tak se podívej na kříž. Podívej se na mé srdce, které bylo pro tebe probodeno. Nerozumíš mému kříži? Tak tedy slyš znovu slovo, jež jsem tam vyslovil, neboť to ti jasně řekne, proč jsem to všechno vytrpěl: „Žízním" (Jan 19,28). Ano, já po tobě žízním – zbytek verše žalmu, který jsem se tehdy modlil, o mně říká: „Na soucit jsem čekal, ale marně" (Ž 69,21). Po celý tvůj život jsem hledal tvoji lásku. Nikdy jsem se nepřestal snažit tě milovat a být tebou milován. Ty jsi hledal štěstí a zkoušel jsi mnoho jiných věcí. Proč se nesnažíš otevřít své srdce mně, právě teď, více než dříve?

Kdykoli otevřete dveře svého srdce, kdykoli se mi dostatečně přiblížíte, uslyšíte, jak vám znovu a znovu, nikoli pouhými lidskými slovy, ale v duchu, říkám:

Miluji tě pro tebe samotného, bez ohledu na to, co jsi udělal. Přijď ke mně se svým trápením a se svými hříchy, se svými nesnázemi a potřebami a s celou svou touhou být milován. Stojím přede dveřmi tvého srdce a tluču. Otevři mi, neboť po tobě žízním.

Ježíš je Bůh, a jeho láska, jeho žízeň je tudíž nekonečná. On, Tvůrce vesmíru, žádá o lásku svá stvoření.
Výklad původních Konstitucí

Žízní po naší lásce…
Dopis Matky Terezy Misionářkám lásky (11. května 1994)
Ozývá se slovo "žízním" ve vašich duších?
Instrukce Matky Terezy Misionářkám lásky (únor 1980)

Dnes Ježíš otevřel svoji náruč, aby tě objal.
Dnes bylo Ježíšovo srdce otevřeno, aby tě přijalo. – Byl jsi tam?

Výňatek z dopisu Matky Terezy Misionářkám lásky
(8. dubna 1977), parafráze svatého Alfonse Marii z Liguori

Z knihy Josepha Langforda Skrytý oheň
(Setkání, které změnilo život Matky Terezy)

Další texty:

Dne narození
Jan Šlachta: Můžeš
Pohádka na prázdniny – „Jak na to“
Pohádka na prázdniny – „Růžence“
Pohádka na Vánoce – „František“
Měsíc
Růžence
Bílá knížka
Bruno Ferrero: Modlitba štěstí
Nekrásnější den podle Matky Terezy
Do nového roku s Malým princem
Andělská cesta k nesmrtelnosti
Povzbuzení pro rozvedené
Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka
Nebojme se plout bez motoru
Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí
Klec
Most
Duchovní rady jezuity P. Felice Capellia
O čase a smyslu
Amnestie 2013
Novéna odevzdání
Zázrak v Lassingu
Zamilovaný Bůh
Když chodí svatý Mikuláš...
„Toužím po Tobě!“
Svatí Cyril a Metoděj oslovovali nejen rozum, ale i srdce
Dopis Jidášovi
Růst ve svobodě
Tipy pro lepší život v roce 2011
O andělovi bez křídel
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně, (srv. 1 Kor. 13, 1 - 8)
Chci milosrdenství
Prázdné ruce
Vánoční přání 2008
Personální práce
Náprava zla
Mentalita
Malé zamyšlení o Brně
Vy jste sůl země a světlo světa
Nanebevstoupení Páně
Velikonoční přání
Groteska
Vánoční přání 2007
Advent je dobou usilovného hledání cesty
O Písmu
Putování do Cách
Tatínkovské vyznamenání
Jak poznat Boží vůli
Postní zamyšlení
Víra je budoucnost
Dům Boží rodiny
Vánoční přání 2006
Jsem, praví Bůh, Mistr tří ctností
Předávání víry v rodině
O povolání
Balíček
Každý z nás je Boží nástroj
Hesla pro život
Jít jinou cestou
Přání na cestu adventem
Rybičky
Věrnost slibu
Chvíle modlitby
Největší radost
Panenka
Život je ...
Aby to nebyl hřích
Z novoměstského zpravodaje Kunhuta
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - IV.
Čekáme děťátko
Koho má nejvíc rád?
Následovat Ježíše
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - III.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - II.
Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - I.
Této knihy si važ
Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu
Modlitba k Duchu Svatému
Vytesané do kamene
Bůh se o mě postaral
Modlitba z kuchyně
Slova na cestě adventem
Nejen o mokré podlaze
Nad listem Svatého Otce rodinám
Sejdeme se v nebi
Pokoj duše
Umění čekat
Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího
Křesťan v postní době
Skutky milosrdenství
Život po porodu
Vánoční pozdrav
Nikdy tě neopustím
Buď vůle tvá
Corcovado
Pokoj Vám!
Úvahy nad listem Svatého otce Jana Pavla II. rodinám
Červená Karkulka
Mt 10,8 v širších souvislostech (a sportovníma očima)
Rozumný a svatý půst
Dopis pro tebe
Vánoce
Pastýř
Ježíš Kristus je král
Vinař
Jsem
Kde se vzalo to dobro?
To nevím
Klukovina
Ve vlaku
Ježíšovo zmrtvýchvstání
Očekávání II.
Postní doba
Slovo lidské a slovo Boží
Vánoční pohádka
Očekávání
Advent
Modlitba
Jablíčka
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality