Biskupství brněnské

Formuláře

Pastorace (svátosti) Ke stažení ve formátu
Křest
Potvrzení o křtu RTF CZ
RTF LAT,EN
PDF CZ
PDF LAT,EN
v.01, 04.10.2012
v.01, 06.10.2012
Oznámení o přijetí do katechumenátu RTF PDF v.01, 04.11.2015
Udělení svátosti křtu osobě starší 14 let
- žádost o rozhodnutí diecézního biskupa
RTF PDF v.01, 04.11.2015
Opis matriky pokřtěných RTF PDF  
Biřmování
Přihláška k svátosti biřmování RTF PDF 04
Biřmovací lístek RTF PDF 05
Manželství
Potvrzení o církevním sňatku RTF CZ
RTF LAT,EN
PDF CZ
PDF LAT,EN
v.01, 04.10.2012
v.01, 04.10.2012
Opis matriky oddaných RTF PDF  
Zápis žádosti o církevní sňatek RTF PDF v.02, 10.02.2014
Doplněk k zápisu žádosti o církevní sňatek u rozvedených RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o zplatnění manželství v základu (sanatio in radice) RTF PDF 08
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od překážky v rozdílnosti náboženství (disparitas cultus) nebo o dovolení smíšeného manželství (mixta religio). RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od překážky sňatku (nízký věk, pokrevní a zákonné příbuzenství, švagrovství, veřejná počestnost) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dovolení asistovat manželství RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dovolení k přijímání svátostí RTF PDF 12
Žádost Biskupství brněnskému o prohlášení neplatnosti manželství z důvodu vady formy (propter defectum formae) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od kanonické formy (pouze pro případ současné žádosti o dispens od překážky v rozdílnosti náboženství nebo dovolení smíšeného manželství) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Ostatní
Přihláška do kněžského semináře RTF PDF 33/5, 06.05.2019
Žádost o přijetí mezi aspiranty trvalého jáhenství DOC    22.1.2020
Žádost Biskupství brněnskému o udělení kanonické mise pro vyučování římskokatolickému náboženství RTF PDF 21/3, 02.06.2010
Žádost Biskupství brněnskému o přijetí do římskokatolické církve (conversio)
Instrukce
pro přijetí do plného společenství církve
RTF
RTF
PDF
PDF
07.10.2014
Vyčlenění z církve
Instrukce ohledně postupu v případech žádostí o vystoupení z církve
DOC
  -
PDF
PDF
34/2 16.06.2014
Žádost Biskupství brněnskému o pověření k podávání svatého přijímání laikem. Ritus k církevnímu pověření osob, které jsou rozhodnutím biskupa pověřeny podávat sv. přijímání. RTF PDF 14/2, 29.09.2003
Diecézní církevní soud
Aktuální verze formulářů Diecézního církevního soudu naleznete na jeho WWW stránkách
https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ke-stazeni-formulare/
Správa farnosti Ke stažení ve formátu
Hlášení o úkonech duchovní správy za rok 2020 RTF PDF 28/9
8.12.2020
Předávací protokol RTF PDF v.03
9.6.2015
Zpráva o kanonické vizitaci
(„Vizitační protokol“)
PDF
k vyplnění a tisku
PDF
k tisku
01/8
15.11.2018
Metodický pokyn pro slučování farností
v brněnské diecézi
RTF PDF

 

Pastorační projekty  
Metodický návod k žádosti, rozpočtu, účetnictví a vyúčtování RTF PDF  2020/08
Předpokládaný rozpočet projektu XLSX    2020/08
Žádost o finanční příspěvek na pastorační projekt RTF PDF  2019/08
Vyúčtování pastoračního projektu DOCX PDF  2020/08
Příloha k vyúčtování pastoračního projektu - příklad XLSX    2019/10
Výuka náboženství a katecheze dětí Ke stažení ve formátu
Žádost o kanonickou misi DOC PDF  
Přihlášky do náboženství DOC PDF  
Evidence výuky náboženství nebo systematické katecheze dětí (třídní kniha)
- listy + obal
DOC
DOC
PDF
PDF
 
Ekonomika Ke stažení ve formátu
Pachtovní smlouva DOC    25.1.2016

Bezúplatné příjmy (dary, dědictví)

  - Informace
  - Příklad darovací smlouvy pro fyzické osoby
  - Příklad darovací smlouvy pro právnické osoby
  - Příklad darovací smlouvy mezi ŘK farnostmi
  - Potvrzení o převzetí daru od právnické osoby
  - Potvrzení o převzetí daru od fyzické osoby
 PDF
DOC
DOC
DOC
DOC
DOC

 

 

 1.1.2014

16.12.2019

Základní informace ke mzdové agendě   PDF 31.3.2020
Dohoda o provedení práce pro katechety DOT PDF  

Rozvrh dovolené 2021
Čerpání dovolené - rozhodnutí generálního vikáře 2021

Dovolenka

XLSX
PDF

PDF (2x)

 -
 -

JPG

12.1.2021
12.1.2021


 

Žádost o lékařský posudek
    Závodní lékař
DOC PDF
  pdf
 
Osobní dotazník k uzavíraným dohodám o provedení práce DOCX  01/2020
Metodika oceňování a účtování hmotného majetku   PDF  
Metodika účtování kostelních sbírek vyhlášených diecézním biskupem   PDF  
Arch docházky XLS PDF  
Evidence a inventarizace majetku a závazků 
 - směrnice - včetně všech tiskopisů RTF PDF  
- kniha závazků RTF                  
- kniha pohledávek RTF    
- vyřazovací protokol RTF    
- inventární karta pro sledování odpisů XLS    
Jmenování člena ekonomické rady farnosti RTF PDF  
Slib člena ekonomické rady farnosti RTF PDF  

Pokyn pro poskytování příspěvku na stravování

  PDF
 
Stavby, opravy Ke stažení ve formátu
Ohlášení stavební akce Biskupství brněnskému RTF PDF 17/2
Žádost Biskupství brněnskému
o schválení záměru na novostavbu kaple / kostela
RTF PDF 19/2
Žádost Biskupství brněnskému
o schválení záměru na úpravu liturgického prostoru
RTF PDF 20/3
29.5.2020
Žádost o posouzení stavu varhan DOCX PDF 29/5
23.8.2021
Schéma smlouvy na varhanářské práce RTF PDF 30
Hudba Ke stažení ve formátu
Koncert v kostele DOCX PDF 24/5
23.8.2021
Smlouva o předání hudebnin
a jiných hudebních materiálů do muzejní péče
RTF PDF 25
Ostatní Ke stažení ve formátu
Žádost o účast zástupce Biskupství brněnského v roce ...
na liturgických akcích děkanství
RTF PDF 02
Žádost Biskupství brněnskému o o dovolení ke zřízení kaple RTF PDF 27
Žádost Biskupství brněnskému o udělení svátosti biřmovávní;
o svěcení kostela / kaple / oltáře;
o žehnání kaple / kříže / zvonu / domu; o účast na pouti / ...
RTF PDF 03
Konsignace intencí při binaci, trinaci a kvadrinaci
a při mších na společný úmysl
RTF PDF 31
Žádost o přijetí za člena SMC
(Sodalitas pro mutua s. Missae celebratione)
RTF PDF 26