Biskupství brněnské

Formuláře

Pastorace (svátosti) Ke stažení ve formátu
Křest
Potvrzení o křtu RTF CZ
RTF LAT,EN
PDF CZ
PDF LAT,EN
v.01, 04.10.2012
v.01, 06.10.2012
Oznámení o přijetí do katechumenátu RTF PDF v.01, 04.11.2015
Udělení svátosti křtu osobě starší 14 let - žádost o rozhodnutí diecézního biskupa RTF PDF v.01, 04.11.2015
Opis matriky pokřtěných RTF PDF  
Biřmování
Přihláška k svátosti biřmování RTF PDF 04
Biřmovací lístek RTF PDF 05
Manželství
Potvrzení o církevním sňatku RTF CZ
RTF LAT, EN
PDF CZ
PDF LAT, EN
v.01, 04.10.2012
v.01, 04.10.2012
Opis matriky oddaných RTF PDF  
Zápis žádosti o církevní sňatek RTF PDF v.02, 10.02.2014
Doplněk k zápisu žádosti o církevní sňatek u rozvedených RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o zplatnění manželství v základu (sanatio in radice) RTF PDF 08
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od překážky v rozdílnosti náboženství (disparitas cultus) nebo o dovolení smíšeného manželství (mixta religio). RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od překážky sňatku (nízký věk, pokrevní a zákonné příbuzenství, švagrovství, veřejná počestnost) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dovolení asistovat manželství RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dovolení k přijímání svátostí RTF PDF 12
Žádost Biskupství brněnskému o prohlášení neplatnosti manželství z důvodu vady formy (propter defectum formae) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od kanonické formy (pouze pro případ současné žádosti o dispens od překážky v rozdílnosti náboženství nebo dovolení smíšeného manželství) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Ostatní
Přihláška do kněžského semináře RTF PDF 33/5, 06.05.2019
Žádost o přijetí mezi aspiranty stálého jáhenství DOC    23.1.2024
Žádost o udělení kanonické mise pro vyučování římskokatolickému náboženství DOCX PDF 21/3, 02.06.2010
Žádost Biskupství brněnskému o pověření k podávání svatého přijímání laikem. Ritus k církevnímu pověření osob, které jsou rozhodnutím biskupa pověřeny podávat sv. přijímání. RTF PDF 14/2, 29.09.2003
Žádost Biskupství brněnskému o přijetí do římskokatolické církve (conversio)
Instrukce pro přijetí do plného společenství církve
RTF
RTF
PDF
PDF
07.10.2014

Žádost o nenáležení k církvi
Žádost o snětí cenzury exkomunikace
Potvrzení o skutečnosti nenáležení k církvi

DOCX
DOCX
DOCX

PDF
PDF
PDF

34/2 19.2.2024
Diecézní církevní soud
Aktuální verze formulářů Diecézního církevního soudu naleznete na jeho WWW stránkách
https://cirkevnisoud.biskupstvi.cz/ke-stazeni-formulare/
Správa farnosti Ke stažení ve formátu
Pořad bohoslužeb (tabulka)   PDF  
Hlášení o úkonech duchovní správy za rok 2022 RTF PDF 28/11
8.12.2022
Předávací protokol RTF PDF v.03
9.6.2015
Zpráva o kanonické vizitaci („vizitační protokol“) PDF
k vyplnění a tisku
PDF
k tisku
01/8
15.11.2018
Metodický pokyn pro slučování farností v brněnské diecézi RTF PDF

 

Pastorační projekty Ke stažení ve formátu
Metodický návod k žádosti, rozpočtu, účetnictví a vyúčtování RTF    2023/11
Předpokládaný rozpočet projektu XLSX    2023/11
Žádost o finanční příspěvek na pastorační projekt RTF    2023/11
Vyúčtování pastoračního projektu DOCX    2023/11
Vyúčtování pastoračního projektu - doplňující info DOCX    2023/11
Prezentace Setkání pastoračních rad farností PDF    2023/11
Příloha k vyúčtování pastoračního projektu - příklad XLSX    2023/11
Výuka náboženství a katecheze dětí Ke stažení ve formátu
Žádost o udělení kanonické mise DOCX PDF  
Přihlášky do náboženství DOC PDF  
Evidence výuky náboženství nebo systematické katecheze dětí (třídní kniha)
- listy + obal
DOC
DOC
PDF
PDF
 
Ekonomika Ke stažení ve formátu
Pachtovní smlouva DOC    25.1.2016
Bezúplatné příjmy (dary, dědictví)

  - Informace
  - Příklad darovací smlouvy pro fyzické osoby
  - Příklad darovací smlouvy pro právnické osoby
  - Příklad darovací smlouvy mezi ŘK farnostmi
  - Potvrzení o převzetí daru od právnické osoby
  - Potvrzení o převzetí daru od fyzické osoby

 

PDF
DOC
DOC
DOC
DOC
DOC

 

 1.1.2014

16.12.2019

Základní informace ke mzdové agendě   PDF 27.6.2022
Dohoda o provedení práce pro katechety DOT PDF  

Rozvrh dovolené 2024
Čerpání dovolené - rozhodnutí generálního vikáře 2024

Dovolenka

XLSX
PDF

PDF (2x)

 PDF
 -

JPG
 

06.1.2023
06.1.2023


 

Žádost o lékařský posudek
    Závodní lékař
DOC PDF
  pdf
02/2023
Osobní dotazník k uzavíraným dohodám o provedení práce DOCX  01/2020
Metodika oceňování a účtování hmotného majetku   PDF  
Metodika účtování kostelních sbírek vyhlášených diecézním biskupem   PDF  
Arch docházky XLS PDF  
Evidence a inventarizace majetku a závazků 
 - směrnice - včetně všech tiskopisů RTF PDF  
- kniha závazků RTF                  
- kniha pohledávek RTF    
- vyřazovací protokol RTF    
- inventární karta pro sledování odpisů XLS    
Jmenování člena ekonomické rady farnosti RTF PDF  
Slib člena ekonomické rady farnosti RTF PDF  
Pokyn pro poskytování příspěvku na stravování   PDF
Stavby, opravy Ke stažení ve formátu
Ohlášení stavební akce Biskupství brněnskému RTF PDF 17/2
Žádost Biskupství brněnskému
o schválení záměru na novostavbu kaple / kostela
RTF PDF 19/2
Žádost Biskupství brněnskému
o schválení záměru na úpravu liturgického prostoru
RTF PDF 22/10
12.10.2022
Žádost o posouzení stavu varhan DOCX PDF 29/5
23.8.2021
Hudba Ke stažení ve formátu
Koncert v kostele DOCX PDF 24/5
23.8.2021
Smlouva o předání hudebnin
a jiných hudebních materiálů do muzejní péče
RTF PDF 25
Ostatní Ke stažení ve formátu
Žádost o účast zástupce Biskupství brněnského v roce ...
na liturgických akcích děkanství
RTF PDF 02
Žádost Biskupství brněnskému o o dovolení ke zřízení kaple RTF PDF 27
Žádost Biskupství brněnskému o udělení svátosti biřmování;
o svěcení kostela / kaple / oltáře;
o žehnání kaple / kříže / zvonu / domu; o účast na pouti / ...
RTF PDF 03
Konsignace mešních stipendií při binaci, trinaci a kvadrinaci
a při mších na společný úmysl
RTF PDF 31/02
15.12.2022
Žádost o přijetí za člena SMC
(Sodalitas pro mutua s. Missae celebratione)
RTF PDF 26

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality