Biskupství brněnské

Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství

Bože, tvé milosrdenství je věčné a nevyčerpatelné. Tvůj Syn Ježíš Kristus nám svou krví prolitou na kříži otevřel přístup k trůnu milosti. Ustanovil mezi tebou a námi novou smlouvu, do které jsme každý vstoupili křtem. S pohledem na Kristovo otevřené Srdce obnovujeme dnes dar svatosti a nového života, který jsme křtem přijali.

Zříkáme se hříchu, který je vzpourou proti tvé spravedlnosti, dobrotě a lásce. Zříkáme se satana, který je původcem vší zpupnosti, nečistoty a pýchy.
Zříkáme se také všech podob jeho působení, které nás v dnešním světě obklopují.

Věříme v tebe, spravedlivého a milosrdného Otce, pramen a cíl všeho, co existuje.
Věříme v Ježíše Krista, tvého jednorozeného Syna, našeho Pána a Spasitele, narozeného z Panny Marie.
Věříme v Ducha Svatého, Boží světlo, nebeský oheň a životodárnou rosu. Věříme, že také dnes uskutečňuješ svoje dílo spásy v jediné církvi, v níž žijeme my, hříšníci, ale ve spojení se svatými v nebi.

Svěřujeme se tvému milosrdenství a zasvěcujeme ti dnes každý sám sebe: osvoboď nás od vlažnosti a lhostejnosti a veď nás ke svatosti.

Zasvěcujeme ti celou naši diecézi a prosíme tě: uchovej ji v jednotě se svatým otcem N. a naším biskupem N.
Svěřujeme tvému milosrdenství všechny kněze a jáhny a zasvěcené osoby: ať ve svém povolání a poslání září světu tvým světlem.
Zasvěcujeme ti manželství a rodiny: ať jsou první školou modlitby a pozorné a odpouštějící lásky.
Zasvěcujeme ti všechny děti a mladé lidi: ochraňuj a rozvíjej v nich to, co jsi do nich ve své dobrotě vložil.
Prosíme za všechny trpící, nemocné a umírající: uzavři je ve svém milosrdenství, aby ve své slabosti svědčili o tvé moci.
Tvé milosrdné lásce svěřujeme všechny, kdo tě dosud nepoznali a kdo k tobě odmítají přijít: ukaž na nich sílu své milosti a dej jim dar obrácení.
A také prosíme za všechny zemřelé: kéž Ježíš Kristus, dobrý Pastýř, je pro tvé milosrdenství přivede na nebeské pastviny k živým vodám a k věčnému patření na tebe.
Milosrdný Otče, s důvěrou se odevzdáváme do tvých rukou a věříme, že vše budeš řídit tak, aby všichni lidé mohli jednou navěky zpívat chvalozpěv na tvé nekonečné milosrdenství. Amen.
Sv. Cyrile a Metoději, orodujte za nás!
Sv. Václave, oroduj za nás!
Sv. Faustyno, oroduj za nás!

 

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/577/21 ze dne 15. 8. 2021.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality