Biskupství brněnské

Prosme o konkrétní dary Ducha Svatého, vyzval nuncius v Brně

Ilustrace
23.5.2023

Apoštolský nuncius Mons. Juda Thaddeus Okolo se ve své promluvě, kterou pronesl 21. května v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, zaměřil na dvě témata: „Seslání Ducha Svatého“ a „Biskup jako symbol jednoty v církvi“.

 

„Vzhledem k tomu, že tato neděle následuje po slavnosti Nanebevstoupení Páně, kterou jsme slavili teď ve čtvrtek, připravuje nás na seslání Ducha Svatého o Letnicích. Téma se zaměřuje na očekávání a modlitbu jako prosbu za vedení a dary Ducha Svatého. Kristus mluví o moci shůry. Naše církev žije ze svátostí, a proto je naše jednota postavena na svátostech. Svátost vylití Ducha Svatého má zásadní význam při posuzování počátků, šíření a upevňování církve,“ uvedl nuncius.

„V dnešním úryvku evangelia se Ježíš modlí za své učedníky a prosí Otce, aby světu svědčili o jeho poslání a učení. Důraz je kladen na Ježíšovu modlitbu za to, aby jeho učedníci byli jednotní, tak jako on a Otec jsou jedno. Je zdůrazněna důležitost jednoty a lásky mezi křesťany. Jednota věřících se utváří kolem biskupa, který na ni dohlíží…

Hlavním úkolem biskupa je „budovat ve společenství jediné Tělo Kristovo“. Identitou a posláním církve je společenství. Biskupové jsou strážci a služebníky společenství. Na základě svého svěcení a svátostným způsobem je biskup ztělesněním Krista a poselství evangelia. Je zosobněním diecéze. Je symbolem jednoty Krista a církve. Aniž by byl překážkou, ukazuje nám biskup Boží tvář. Skrze moc Ducha Svatého je symbolem všeho, co spojuje společenství v jedno tělo v Pánu. Biskup je obhájce, podporovatel a budovatel společenství v církvi, nástroj společenství mezi všemi a mezi člověkem a Bohem, ve své osobě ztělesňuje naději pro celý svět. Jedná v osobě Krista, a proto je znamením, hlasem a zprostředkovatelem spásy. Jeho úkolem je učit, posvěcovat a vést Boží lid. Přestože zůstává slabým člověkem, stejně jako všichni ostatní, byl vybrán z ostatních, aby vyzařoval Boží lásku a byl hlasatelem pravdy. Tento týden se tedy sjednotíme s vaším biskupem, s apoštoly a Pannou Marií ve Večeřadle, a budeme prosit o dary Ducha Svatého. Vybízím vás, moji drazí, abyste prosili o některé konkrétní dary Ducha Svatého – v duchu Ježíšova slova: Proste, a bude vám dáno. Kéž nám Bůh skrze Krista, našeho Pána, sešle zaslíbeného Ducha Svatého.“

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality