Biskupství brněnské

Jmenování členů Kolegia k šetření důvodnosti nařčení

Ilustrace
6.2.2019

S účinností od 6. února 2019 jmenoval a ustanovil v souladu se Společnou směrnicí ČBK a Konferencí vyšších řeholních přestavených v Ćeské republice pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve (Acta ČBK 10/2015), kapitola III., čl. 1., bod 12 brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle tyto členy Kolegia k šetření důvodnosti nařčení vzneseného vůči duchovnímu nebo pracovníkovi církevní instituce: P. ICLic. Radima Josefa Jančáře, O.Carm., R.D. Mgr . Jindřicha Kotvrdu, R.D. Mgr. Romana Kubína a JUDr. Milana Dobeše.

Případné náměty k projednání jmenovaným kolegiem je nutné zasílat pouze písemně poštou na adresu generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr. (Petrov 8, 601 43 Brno).

Text směrnice zde