Biskupství brněnské

Homilie biskupa Vojtěcha na biskupském svěcení v Brně

Ilustrace
29.6.2016

Hlavním světitelem Mons. Pavla Konzbula byl v den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června 2016 v brněnské katedrále brněnský diecézní biskup Mons. Vojtěch Cikrle, který pronesl také promluvu.

Homilie brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho při biskupském svěcení pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, 29. června 2016

Milí přátelé, zde v katedrále i vy všichni, kteří jste s námi spojeni prostřednictvím přenosu Televize Noe a Radia Proglas.

Dnes si slavnostně připomínáme dva velké muže prvotní církve – apoštoly Petra a Pavla.
Petrovi Pán slibuje, že na něm jako na skále zbuduje svou církev a pověří jej mocí klíčů. Je zvláštní, že se to děje ve chvíli, kdy apoštolům odhaluje, svoji pravou identitu očekávaného a proroky slibovaného Mesiáše, Syna živého Boha.
Také při Pavlovi, jak jsme před chvílí slyšeli z jeho dopisu Timotejovi, stál přes všechny životní boje Pán a dával mu sílu, aby plně hlásal radostnou zvěst a aby ho slyšeli lidé všech národů.

Tyto dva muže si dnes s velkou radostí připomíná brněnská diecéze jako své vzory a ochránce. A o to víc, že právě při této slavnosti přijímá účast na pokračování apoštolského poslání a činnosti nositel jména jednoho z nich – kněz Pavel Konzbul, papežem Františkem vybraný za pomocného biskupa.

Jaké bude jeho poslání a co vlastně bude dělat?

Z latiny vycházející pojem auxiliární biskup, překládaný jako světící nebo pomocný, by se dal přiléhavě vyjádřit slovy – biskup pomocník. Tak jako farář může mít v náročnějších a početnějších farnostech pomocníka, farního vikáře, kterému se u nás říká kaplan, tak tomu může být na úrovni vyšší, diecézní. Biskup pomocník je tedy ten, který pomáhá svému diecéznímu biskupovi. A tak, jako je farář ve své farnosti pouze jeden, tak je i biskup ve své diecézi pouze jeden. Proto je auxiliární biskup svěcený na titul některé již zaniklé diecéze. V tomto případě diecéze litomyšlské. Diecézní biskup svěřuje pomocnému biskupovi různé konkrétní úkoly a podle uvážení na něj deleguje i některé pravomoci. Tolik na vysvětlenou.

A nyní se obracím k tobě, bratře Pavle.

Prostřednictvím zcela zvláštní liturgie dnešním dnem vstupuješ do odpovědné služby, v níž máš rozvinout všechny dary, které ti Pán svěřil k prospěchu Božího lidu. Po devíti otázkách, které vymezují základní pilíře biskupské služby, ulehneš tváří k zemi a budou zpívány - dá se říci rodinné - litanie se jmény našich slavných blízkých příbuzných, kteří se za tebe v tuto chvíli u Boha přimlouvají .

Potom na tvoji hlavu vloží ruce světitel i ostatní biskupové a konsekrační modlitbu prožiješ pod otevřeným evangeliářem, který ti poté bude slavnostně předán, aby poukázal na to, čím se máš ve svém životě řídit a jaký je tvůj hlavní úkol. Nakonec přijmeš prsten, mitru a berlu, které se stanou symboly tvé identifikace s Kristem, naším Pánem.

Co k tomu dodat?

Své biskupské služby se neboj! Bude krásná, až se ti bude tajit dech, když budeš svědkem toho, co velkého dělá Pán. Bude i velmi těžká, když budeš zakoušet podíl na opuštěnosti svého Pána a budeš na svém těle doplňovat to, co zbývá vytrpět do plné míry jeho útrap, jak o tom píše tvůj patron křesťanům do Kolos. To jsou samozřejmě extrémy, ale oba jsou naprosto reálné. Většinou se ale budeš snažit dívat novýma očima odpovědnosti a přijatého pověření na obyčejné věci, které přináší život, abys do nich vstoupil. Někdy veselé a někdy smutné. Často nečekané.

Papež František ti v osobním jmenovacím dopise píše, cituji: „Ať tě nyní, milovaný synu, neleká žádné znepokojení kvůli svěřené službě, a tak budeš – s úsilím o velmi těsné dennodenní sjednocení s ordinářem a s přilnutím k Panně Marii, Matce církve – pečlivě přispívat k hlásání Božího milosrdenství a jeho rozdílení Božímu lidu.“

A tak ti, bratře Pavle, přeji, abys denně v Ježíši Kristu nacházel bohatství všeho druhu a štědře z něho rozdával pro dobro druhých.

Kéž se tak - na přímluvu patronů brněnské diecéze, svatých Petra a Pavla - stane

Fotogalerie

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality