Biskupství brněnské

Čím je specifický obřad biskupského svěcení?

Ilustrace
29.6.2016

V krátké době proběhne v České republice již druhé biskupské svěcení. Po plzeňském diecézním biskupovi Mons. Tomáši Holubovi přijme v Brně svěcení nově jmenovaný pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul.

Čím je specifický obřad biskupského svěcení?

„Biskupské svěcení, podobně jako každá konsekrace, se uděluje při slavení eucharistie. Udělovatelem svěcení může být pouze biskup, který k sobě přibere nejméně dva jiné biskupy jako spolusvětitele. Také ten, kdo má být vysvěcen, je k obřadu doprovázen dvěma kněžími,“ vysvětluje P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci.
Svěcení smí být uděleno pouze s písemným pověřením od papeže. Ještě před konsekrační mší svatou musí nově jmenovaný biskup složit v přítomnosti svědků Vyznání víry a přísahu věrnosti.

Obřad svěcení probíhá po evangeliu. Začíná zpěvem hymnu Přijď, ó Duchu přesvatý. Jeden z kněží, kteří doprovázejí svěcence, představí kandidáta světiteli: „Nejdůstojnější otče biskupe, svatá katolická církev vás žádá, abyste posvětil kněze – (v případě blížícího se svěcení v Brně Pavla Konzbula) k biskupské službě.“ Světitel se dotáže: „Máte apoštolské pověření?“ V případě kladné odpovědi biskup hlavní světitel požádá, aby bylo apoštolské pověření přečteno. Nejprve světiteli a pak i přítomným biskupům je předložen a posléze i předčítán papežský list. Poté všichni přítomní zvolají: „Bohu díky.“ Následuje homilie hlavního světitele.

„Po homilii svěcenec slibuje, že bude věrně uchovávat víru a plnit všechny povinnosti svěřené služby. Obřad svěcení dále pokračuje litaniemi ke všem svatým. Svěcenec při nich leží tváří k zemi. Po litaniích a závěrečné modlitbě přichází nejdůležitější okamžik svěcení: vzkládání rukou světitele i všech přítomných biskupů a konsekrační modlitba. Při ní drží dva jáhnové nad hlavou svěcence rozevřený evangeliář. Po konsekrační modlitbě je svěcenec pomazán na hlavě křižmem,“ upřesňuje P. Vrbacký.

V závěru obřadu pak světitel předá nově vysvěcenému biskupovi evangeliář a dále insignie jeho služby – prsten, mitru a berlu, a ten následně přijme od světitele i ostatních biskupů pozdravení pokoje. Mše svatá pak pokračuje modlitbou Vyznání víry a přinášením obětních darů. Po svatém přijímání zazní chvalozpěv Te Deum laudamus (Bože, chválíme tebe), při němž nově vysvěcený biskup v doprovodu biskupů světitelů prochází celým shromážděním a uděluje své první biskupské požehnání.

Foto: V. Sláma
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality