Biskupství brněnské

Nebe nad Lesnou

Ilustrace
23.2.2016

Nebe nad Lesnou
Kostel blahoslavené Restituty architekta Marka Štěpána

V příštím roce se počítá se zahájením stavby nového kostela v brněnské sídlišti Lesná.  Autorem návrhu je renomovaný architekt Marek Štěpán, na jehož seznamu významných projektů můžeme najít také originální řešení areálu tuřanského letiště pro návštěvu papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009.

Symbolika kostela v Lesné

Navrhovaný kostel v Brně – Lesné je postaven na půdorysu kruhu, jenž je odvěkým symbolem nebe a věčnosti (čtverec oproti tomu odkazuje na zemi a pomíjivost). Nebe se zpětně odráží ve velikém barevném pásovém okně, které obepíná pod střechou kostel. Dá se tak říci, že se kruh vznáší nad Lesnou a v přenesené duchovní rovině, že se nad Lesnou vznáší nebe.

Místo, na kterém má kostel stát, je pro občanskou stavbu plánováno již od samotného vzniku tohoto urbanisticky kvalitního sídliště. Přesně na toto místo pro kostel poukázali autoři sídliště František Zounek a Viktor Rudiš.  Poprvé se o jeho stavbě uvažovalo v roce 1967, ale dodnes tady kostel chybí. Zajímavé je, že na návrhu architekt Marek Jan Štěpán začal pracovat jíž v roce 1991.

 Kostel zde nemůže konkurovat okolním stavbám bytových domů svou velikostí. Proto je stavba kostela výrazově jednoduchá a čitelná. Zvolená minimalistická forma je však dostatečně silná  i ve svém nevelkém objemu a vytváří dominantu jiné úrovně.  Architektonická kompozice se skládá ze  tří základních hmot – kostela, věže a stávajícího Duchovního centra P. Martina Středy a  blahoslavené Restituty Kafkové. Ty  stojí na mírně vyvýšeném pochozím platu s hájem, které slouží jako nástupní prostor. 

KOSTEL

Tvar kruhu pro kostel je zvolen i z dalších důvodů, kruh je tvarem plnosti,  je tečkou v prostoru  sídliště, je jeho duchovním úběžníkem, jako místo zastavení, spočinutí či usebrání.  Kruh je zároveň blízký současné liturgii v kostele, která je obrazem společenství apoštolů s Ježíšem  kolem stolu při Poslední večeři. Svou formou tak předjímá vnitřní ztišení člověka, který do něj vstupuje.

 Interiér kostela je  jednoduchý, soustředěný a usebraný. Měkké a strohé křivky stavby vytvářejí odhmotněný vnitřní prostor tvarovaný světlem z horního kruhového okna. Cílem je nepřímé měkké denní osvětlení z jediného velikého okna, při němž nedochází ani k přesvětlení prostoru, ani netvoří kontrastní stíny.  Na tomto 70 metrů dlouhém okně je ztvárněna duha jako symbol smlouvy Božíhu lidu s Hospodinem. Kruhovou duha je možné opravdu vidět při pohledu shora z letadla letícího ve velké výšce. Světlo se zde stává prvkem, který naznačuje, že je něco za hranicí hmotné skutečnosti, našimi smysly hůře vnímatelné.

 Achitekt Marek Štěpán dodává:  “To je hlavně otázka týkající se dnešního chápání světa. Třeba v baroku byl interiér kostela zcela pojednán či popsán.  Byl takovým  komixovým příběhem, protože příchozí neuměli číst a život Ježíše, světců nebo Starý Zákon tady byl  v různých podobách vyobrazen.  Dnes je situace zcela obrácená. Máme tolik dostupných informací, vizuálních a jiných vjemů, které na nás útočí ze všech stran, že prostor kostela by měl být  prostorem ztišení, prostorem bez tohoto vizuálního smogu.”

 VĚŽ

Odděleně stojící trojúhelná věž je dominantou, k níž směřují pohledy z blízkého okolí, byť i ta se svými 31 metry není vyšší než přiléhající panelový dům. V kubické lucerně věže je umístěna zvonohra, která bude vhodně zvolenou melodií vytvářet pohodovou atmosféru v samotném okolí kostela, samozřejmě ve shodě s hlukovými normami. Na vrcholu věže bude také vyhlídka na město přístupná široké veřejnosti. 

 

DUCHOVNÍ CENTRUM  P. Martina Středy a  blahoslavené Restituty Kafkové

Stávající duchovní centrum bude po výstavbě sloužit ke společenským účelům. Bude zde víceúčelový sál, knihovna, učebny a zázemí. Bude zde možné uspořádat výstavu nebo koncert, hrát divadlo nebo třeba ping-pong.  Obdobně fungují například středisko při kostele v Brně - Žabovřeskách nebo Ostravě - Zábřehu. V obou jmenovaných místech využívá společenské prostory široká veřejnost, probíhají zde cvičení matek s dětmi, setkání seniorů, zkoušky sborů apod.

 V suterénu pod kostelem, platem i stávajícím centrem bude prostor pro parkování aut. V novém podzemním parkovišti bude 22 nových stání, celkově v prostorách podzemního parkoviště bude 38 parkovacích stání pro osobní automobily. Příjezd ke kostelu včetně sjezdu je stávající z ulice Nezvalovy. Provoz automobilů se předpokládá obdobný současnému, protože již nyní zde mše probíhají v duchovním centru. Přístup na plato je možný ze dvou míst – směrem od parkoviště bezbariérově a přímo v ose nástupu do kostela schodištěm.  Stavba bude vhodně doplněna výsadbou zeleně.

 Materiál stavby navazuje na materiály používané na sídlišti. Stavba bude provedena z pohledového betonu v kombinaci s výraznými barvami a barevným prosklením.  Kostel by měl být na přání farníků ohleduplný k životnímu prostředí a spotřebovávat minimum energie. Proto bude pro jeho vytápění použito tepelné čerpadlo země-vzduch a uvažuje se se slunečními kolektory na střeše.

  

O stavbě  

 • Název stavby: Kostel Brno - Lesná, zasvěcený blahoslavené Marii Restitutě
 • Místo: Brno - Lesná, ulice Nezvalova
 • Projekt: Atelier Štěpán, s.r.o.
 • Práce na projektu 1991-93, 2013-nyní
 • Autor: Marek Jan Štěpán
 • Spolupráce:  František Brychta, Vanda Štěpánová, Jan Vodička, Martin Kopecký
 • Investor: Římskokatolická farnost Brno-Lesná
 • Kapacita:  400 lidí
 • Foto: archiv ateliéru 
 • Parkovací místa: 22 nově budovaných , celkově 38
 • Rozměr kostela: průměr 26 m, výška 16 m
 • Výška věže: 31m

 V náročné architektonické konkurenci se postupně sešlo na Lesné celkem 36 návrhů kostela. Konečným rozhodnutím Biskupství brněnského s doporučením mezinárodní komise byl vybrán návrh renomovaného architekta  Marka Jana Štěpána, který má za sebou již několik ceněných sakrálních staveb. Nyní s vítězným Ateliérem Štěpán na realizaci projektu aktivně spolupracuje pracovní tým farnosti. Od dotčených institucí se již podařilo získat všechna nezbytná souhlasná vyjádření, která čekají spolu s projektem na vyjádření stavebního úřadu. Stavba kostela pro 400 lidí by tak mohla být zahájena v příštím roce a dokončena po dalších dvou letech. Mimořádnou péčí a úsilím farnosti byly díky štědrosti věřících i nevěřících drobných dárců z celé republiky shromážděny peníze, které záměru dávají reálné obrysy.  Hotová stavba bude jistě velkým obohacením architektury sídliště a přispěje k dalšímu zkvalitnění života občanů Lesné i celého okolí.

 

Co přinese stavba kostela občanům Lesné ?

 Jedenáctiletá existence Duchovního centra P. Martina Středy a  blahoslavené Restituty Kafkové přinesla už dnes mnoho pozitivních plodů, např.: 

 • Různými kroužky, společenstvími a letními tábory prošlo za tu dobu několik stovek dětí a mladých lidí, kteří z velké části určitě nepatří mezi problémovou mládež, zabývající se alkoholem, drogami a vandalismem.
 • V Duchovním centru se uskutečnilo na 500 různých vzdělávacích, společenských, kulturních a zábavních akcí pro děti i dospělé, kterých se zúčastnilo nejširší publikum nejen věřích obyvatel Lesné. (Při skromném odhadu cca 50 účastníků na akci je to 25 tisíc jednotlivých návštěv).
 • Farnost, dobrovolníci farní charity a řeholní sestry, které ve farnosti působí, uskutečnili několik tisíc návštěv u starých a opuštěných lidí a pomáhali jim ulehčit jejich stáří a osamělost. Pro mnohé ze seniorů byla farnost jakýmsi záchytným bodem v posledních létech jejich života.
 • Věřící obyvatelé Lesné nemuseli o nedělích a svátcích nikam do města dojíždět na bohoslužby, což má nezanedbatelný dopad i na ekologii – pohyb motorových vozidel a více jak pěti set osob z Lesné do středu města a zpět.

 

O autorovi

 Architekt Marek Jan Štěpán  se zaměřuje  na projekty sakrálních staveb, novostaveb i rekonstrukcí. Je například autorem projektu kostela Svatého ducha v Šumné, kostela Svatého ducha v Ostravě nebo kostela Svatého Václava v Sazovicích. V roce 2013 vytvořil osvětlení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, je autorem areálu pro návštěvu papeže Benedikta XVI. v brněnských Tuřanech v roce 2009. Podílel se na velké liturgické úpravě katedrály svatého Mikuláše v Českých Budějovicích a mnoha dalších. V letech 2006 – 2012 působil jako poradce kancléře prezidenta ve věcech architektury. Věnuje se i dalším občanským a obytným stavbám. Je autorem koncepce minimalistického bydlení Freedomky, v roce 2012 získal českého architektonického „Oscara“ projekt areálu Café Fara v Klentnici.

 Architekt Marek Štěpán dodává: “Nových kostelů jsem navrhoval víc, zatím stojí tři. V Zubří v Beskydech, v Šumné na Znojmsku a v Ostravě-Zábřehu. Kupodivu všechny mají zasvěcení Svatému Duchu. Nepokládám to za náhodu. Nyní můj ateliér realizuje stavbu kostela v Sazovicích na Zlínsku. Nedávno byla v Litomyšli dokončena rozsáhlá úprava piaristického kostela, na které jsme se také výrazným způsobem podíleli. Hodně práce jsme před časem odvedli i při rekonstrukci katedrály v Českých Budějovicích nebo osvětlení katedrály sv. Víta  v Praze.

 Jsem zastáncem maximálně jednoduché symboliky. Ta umožňuje návštěvníkům kostela únik z přemíry soudobých chaotických informací směrem ke ztišení a k nerušenému vnímání vlastního nitra, vztahu k Bohu a Božího vztahu k nám. Hodně jsem čerpal z filozofického díla Romana Guardiniho a nyní jsou mi inspirací úvahy soudobého německého teologa Waltra Zahnera, zabývající se vztahy mezi uměním, architekturou a liturgií.”

 

REALIZACE SAKRÁLNÍCH STAVEB:

 • kostel sv. Václava v Sazovicích – novostavba (ve výstavbě)
 • Liturgická úprava farního kostela ve Frýdku (2015)
 • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli - rekonstrukce (požehnán 2014)
 • osvětlení Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě (2013)
 • velká liturgická úprava katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (vysvěceno 2013)
 • rekonstrukce kostela ve Vranově nad Dyjí (2010)
 • areál papežské mše pro Benedikta XVI v Brně (2009)
 • kostel sv. Ducha v Šumné, novostavba ( vysvěcen 2008)
 • kostel sv. Ducha v Ostravě, novostavba (vysvěcen 2007)
 • kostel sv Kateřiny v Hrabové (vysvěcen 2006)
 • dostavba věže ke kostelu sv. Floriana v Kozmicích /vysvěcena 2002/
 • interiér kostela sv. Mikuláše  v Petřvaldu /vysvěcen 2001/
 • obětní miska a kalich pro kapli na Hájově /svěceny 2001/
 • kaple sv. Ducha na Starém Zubří /vysvěcena 2000/,
 • prototyp kostelní lavice San /2001/
 • dostavba kaple Panny Marie na Hájově /vysvěcena 1999/
 • Boží muka v Pržně /vysvěcena 1995/
 • Boží muka na Pražmě /vysvěcena 1994/
 • vstupní dveře do kostela sv. Jakuba v Místku /1992/

 NÁVRHY SAKRÁLNÍCH STAVEB:

kostel Nejsvětější Trojice v Těrlicku, kaple sv. Jana Nepomuckého v Ponětovicích, kaple sv. Floriana v Příbrami, kaple sv. Anny v Rudolci, kaple Horní Libochová, kaple Bohdalec, kaple Budeč, kaple Ütěchov, kaple minoritů v Brně, kostel v Moravském Žižkově, utopický projekt poutního místa, kostel v Brně – Líšni, Kostel Praha Barrandov, liturgická úprava potního kostela Chlumek u Luže, liturgická úprava poutního kostela ve Vranově u Brna, kaple sv. Martina v Nových Dvorech,

 VYBRANÁ OCENĚNÍ ATELIERU ŠTĚPÁN:

 • Park roku 2013 - Cena děkana zahradnické fakulty - Obnova lesoparku v Novém Lískovci v Brně
 • Grand prix 2012 – Národní cena za architekturu - cena v kategorii rekonstrukce – Areál Café fara Klentnice
 • Grand prix 2011 - Národní cena za architekturu - čestné uznání v kategorii rekonstrukce - Obnova Jurkovičovy vily v Brně 
 • Cena Klubu Za starou Prahu za novostavbu v historickém prostředí 2010 – hlavní cena – Kostel sv. Ducha v Šumné
 • Stavba Moravskoslezského kraje 2007 – Grand prix - Kostel sv. Ducha v Ostravě
 • Český interier roku 2006 – Cena UVU ČR -  Kostel sv. Kateřiny v Hrabové
 • Cena Klubu Za starou Prahu  za novostavbu v historickém prostředí 2005 – nominace – Věž kostela sv Floriana v Kozmicích
 • Český interier roku 2005 – Cena UVU ČR -  Kostel sv. Václava v Ostravě
 • Stavba Moravskoslezského kraje 2005 – čestné uznání – Kostel sv. Kateřiny v Hrabové
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality