Biskupství brněnské

Cyrilometodějská církevní základní škola v Brně si připomíná dvacáté výročí svého založení

Ilustrace
15.5.2012

Děkovnou bohoslužbu při příležitosti 20. výročí zahájení činnosti Cyrilometodějské církevní základní školy (CMcZŠ) v Brně v Lerchově ulici bude v úterý 15. května 2012 v 9.00 hodin v kostele sv. Augustina v Brně – Masarykově čtvrti slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Brno: Cyrilometodějská církevní základní škola si v letošním školním roce 2011/2012 připomíná dvacet let své existence. Zřizovatelem školy je Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, jejímž hlavním posláním je péče o mentálně postižené děti a výchova a vzdělání dětí na základní a střední škole, dříve výchova dívčí mládeže ve víře a křesťanských mravech.

V budově, kde se dnes CMcZŠ nachází, tedy v Lerchově ulici č. 65, zřídily sestry v roce 1924 ústav pro mentálně postižené děti a o tři roky později zde byla díky sestře Marii Nesvadbové, generální představené, pro tyto děti otevřena pomocná škola. Pro vzdělání a křesťanskou výchovu mládeže založila kongregace v roce 1933 Řádové dívčí gymnasium. Od školního roku 1934/35 probíhalo vyučování v nově postavené budově vedle hlavního domu kongregace - Lerchova 63.

Pomocná škola však existovala pouze do roku 1940. Za okupace byly sestry i s dětmi vystěhovány a budovy byly zabrány pro vojenské účely. Koncem roku 1945 začal ústav opět svoji činnost s nadějí na lepší budoucnost, která však neměla dlouhého trvání. Již v roce 1949 začaly naléhat státní úřady na sestru Marii Nesvadbovou, aby obě budovy uvolnila. V té době byly ústavy pro mentálně postižené nekompromisně stěhovány z vnitrozemí do pohraničí a tomuto osudu neušel v červenci roku 1950 ani ústav mentálně postižených dětí našich sester. Po odsunu části dětí na Velehrad jich zde zůstalo ještě asi třicet pět. Pro ně bylo určeno místo v nejsevernějším výběžku Čech – ve Filipově u Rumburka.

V roce 1991 byly v rámci restitucí církevního majetku vráceny Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje do vlastnictví obě budovy v Brně, Lerchova 65 i Lerchova 63, a tak sestry mohly opět začít působit v souladu se svým posláním. Kongregace zřídila ke dni 20. září 1991 v budově Lerchova 65 Cyrilometodějskou základní církevní školu a dne 27. 9. 1991 byla tato škola zařazena do sítě základních škol.

Objekt základní školy byl zcela v dezolátním stavu a bylo nutné provést rozsáhlé stavební práce. Během dvou měsíců byla vybudována nová elektroinstalace a kanalizace, provedena výměna veškerých topných těles v celé budově a oprava kotelny. Následovaly nové omítky a konečně malba školy. K tomu, aby se 1. 9. 1992 skutečně mohlo v nové Cyrilometodějské církevní základní škole zahájit vyučování přispěli svojí obětavou pomocí velkou měrou sestry, brigádníci a učitelé nově vzniklé školy. Celkové náklady na opravy, které pokračovaly ještě i po skončení prvního školního roku, činily 13 milionů korun.

Vedením školy byla Kongregací sester sv. Cyrila a Metoděje pověřena PaedDr. Maria Holíková, která se stala první ředitelkou školy a za jejíhož působení doznala škola značného rozkvětu.

Přestože je CMcZŠ školou církevní, nebyla a není základním kritériem pro přijetí dětí do školy otázka víry. Naše škola je otevřená všem dětem, respektuje svobodu vyznání a výchovu současně zakládá na křesťanských hodnotách. CMcZŠ v současné době vzdělává více než čtyři sta žáků, kteří sem dojíždějí z různých částí Brna i jeho blízkého okolí.

Oslavy 20. výročí založení školy proběhnou v květnu, zahájeny budou 15. května 2012 v kostele sv. Augustina slavnostní mší svatou, kterou bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Rodiče žáků i hosté se mohou těšit také na školní akademii a samotní žáci na různé soutěže a další doprovodné akce, které pro ně učitelé připravili.
Mgr. Pavlína Vojtěchová, ředitelka školy

Více na www.cmczs.org