Biskupství brněnské

Modlitba za národ

Ilustrace
21.4.2010
Předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vyzývá všechny, aby se zapojili do modlitby za národ a jeho představitele.

Drazí bratři a sestry,
všichni zakoušíme vážnost doby, která v posledních letech zaznamenala:

– nadšení ze svobody, ale podcenila řád duchovních hodnot;
– oslnění hospodářskými výsledky a zvedající se životní úroveň, ale i hospodářskou krizi;
– nadšení pro novou společnost a spoléhání na předvolební sliby, ale i zklamání a nechuť angažovat se.

Nikdo nás však nezbaví zodpovědnosti před Bohem i před dalšími generacemi.

Proto vás všechny jako předseda České biskupské konference vyzývám a prosím, abyste se zapojili pravidelnou modlitbou, kterou vám předkládáme, za náš národ a jeho představitele. V dějinách spásy se mnohokrát ukázalo, že právě vnější a společenské problémy často způsobe¬né odklonem od Boha, které tlačily lid, byly impulsem k novému obrácení, věrnějšímu přilnutí k Bohu a k modlitbám plným důvěry, které Bůh vyslyšel. Bůh je připraven i dnes nás vyslyšet.

Všem, kteří přijmou tuto výzvu, upřímně děkuji a každému ze srdce žehnám

+ Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference

MODLITBA ZA NÁROD

Všemohoucí věčný Bože,
na přímluvu svatého Václava,
dědice české země,
přijmi naše prosby za ty,
kteří nám vládnou:

dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;
ať respektují Tvůj spravedlivý řád,
hájí lidskou důstojnost
a život každého člověka
od početí až do přirozené smrti;

ať podporují zdravou rodinu
založenou na celoživotním
věrném svazku muže a ženy;

ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají
dobrý příklad celé společnosti;

ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech
a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem
a veď ke svědomitosti,
abychom svým životem přispívali
ke šťastné budoucnosti národa
a zodpovědně rozhodovali.

O to prosíme skrze Krista,
našeho Pána.
Amen.

Ke stažení ve formátu DOC