Biskupství brněnské

P. Tomáš Maria Josef TÝN, OP

P. Tomáš Maria Josef TÝN, OP

 3. 5. 1950 narozen v Brně

1. 1. 1990 zemřel v nemocnici v Heidelbergu

15.10.2005 Kongregace pro svatořečení udělila nihil obstat

25. 2. 2006 zahájena diecézní část beatifikačního řízení, Boloňa

 

postulátor P. ThDr. Vito Tomás Gómez García, OP

vicepostulátoři P. ThDr. Massimo Negrelli, OP, P. PhDr. Efrém David Jindráček, OP

stav diecézní etapa řízení v Bologni

Životopis P. Tomáše Josefa Maria Týna, OP

Zpracoval P. PhDr. Efrém David Jindráček, OP

Tomáš Týn se narodil dne 3. května 1950 v Brně jako první ze tří dětí MUDr. Zdeňka Týna a MUDr. Ludmily Týnové, rozené Konupčíkové. Pokřtěn byl 6. května 1950 v kapli krajské porodnice v Brně kaplanem P. Františkem Markem. Po základní škole byl přijat na gymnázium v Brně na Lerchově ulici, kde jej roku 1966 vybrali jako stipendistu na francouzské Lycée Carnot v Dijonu. Maturoval zde s nejlepším prospěchem 1. července 1969.

Už jako chlapec se Tomáš Týn seznámil v knihovně svého dědečka MUDr. Josefa Konupčíka s dílem sv. Tomáše Akvinského a sv. Augustina i s řadou děl české katolické literatury vydané před nástupem komunismu. Ve Francii pak potkal P. Henriho Féreta, OP (1904-1992), profesora církevních dějin a převora dominikánského kláštera v Dijonu. Právě díky tomuto knězi dozrála Tomášova myšlenka stát se řeholním knězem, dominikánem. Mezitím politická situace v tehdejším Československu, zvláště pak okupace sovětskou armádou v srpnu roku 1968, přiměla jeho rodiče k emigraci do Německa.

Tomáš Týn vstoupil 28. září 1969 do dominikánského noviciátu ve vestfálském Warburgu a 29. září 1970 se poprvé zasvětil Bohu řeholními sliby. Základní studia absolvoval ve Walberbergu a v Bologni, kde 7. října 1973 složil věčné sliby, a zakončil doktorátem v Římě, kde ho také papež Pavel VI. vysvětil dne 29. června 1975 na kněze. Tento den byl pro otce Tomáše rozhodující – nabídl svůj život Bohu jako smírnou oběť za svobodu církve v tehdejším Československu.

Další léta pak strávil jako kazatel, zpovědník, duchovní vůdce, ale také jako profesor teologie a filosofie na univerzitě v Bologni, kde byl r. 1980 zvolen viceregentem. Jeho akademická činnost se vyznačovala jak velkou šíří zájmů (metafyzika, etika, teologie milosti a ospravedlnění, teologie Martina Luthera), tak velkou znalostí a důrazem na učení sv. Tomáše Akvinského, kterého nejen dobře znal, ale dovedl i kriticky podat a obhájit. Jako apoštol se obracel na překvapivě široké publikum od skautů, přes dominikánské terciáře až po lidi zcela nevěřící nebo velmi vzdálené církvi. Láska k řeholnímu životu prožitému podle klášterních pravidel mu vydržela po celý život. Velmi se také zasazoval za ochranu nenarozeného života, za mariánskou úctu v duchu sv. Ludvíka Grigniona z Montfortu a o latinskou liturgii sv. Pia V., kterou každý týden sloužil pro veřejnost.

Bůh jeho novokněžský slib podivuhodným způsobem vyslyšel. V říjnu roku 1989 byl Tomáš Týn náhle zasažen prudkými bolestmi a lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor s metastázemi v břišní dutině. Jeho rodiče ho nechali převézt do Německa, kde mu jako lékaři chtěli poskytnout co nejkvalifikovanější pomoc. Postupující metastáze však působily otci Tomášovi jen větší bolesti. Až do posledních dnů pracoval na svém největším a později vydaném díle Metafisica della sostanza („Metafyzika podstaty“), čítajícím bezmála tisíc stran. Ráno 1. ledna 1990 byl převezen do nemocnice v Heidelbergu, kde své nemoci v 11.00 hodin podlehl. Pohřben byl 5. ledna na hřbitově v Neckargemündu.

Brzy po jeho smrti začali jeho hrob i dům jeho rodiny navštěvovat poutníci zvláště z Itálie a z České republiky, kteří se k němu obraceli v modlitbách o pomoc. Četné žádosti věřících pak v roce 2003 přiměly provinciála České dominikánské provincie podat oficiální žádost o přešetření jeho života a ctností prostřednictvím generálního postulátora dominikánského řádu u římské Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Diecézní fáze beatifikačního procesu byla zahájena 25. února 2006 v Bologni za účasti zástupců české dominikánské provincie.

Publikace:

V roce 2014 vydalo Biskupství brněnské knihu Jiřího Mikuláška Služebník radosti - pohledy do života dominikánského kněze Tomáše Týna

Víe informací na internetových stránkách České dominikánské provincie http://tyn.op.cz/

Modlitba za blahořečení P. Tomáše Týna, OP

(pro soukromou pobožnost)

Pane Ježíši Kriste, náš Beránku a Veleknězi,

ty jsi za nás obětoval svůj život a prohlásil jsi, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Tvůj řeholní kněz, Tomáš Josef Maria Týn, se ti zcela zasvětil slavnými řeholními sliby až do smrti a nabídl se ti jako celopal za svobodu tvé snoubenky, pronásledované církve v naší vlasti. Ty jsi jeho oběť přijal se zalíbením. Děkujeme ti za dar svobody. Chceme si své získané svobody vážit a budovat v naší zemi tvé království jak k duchovnímu, tak k časnému blahu celého národa.

Odměň a oslav svého řeholního kněze Tomáše a na jeho přímluvu nás vyslyš v naší záležitosti (………), kterou ti s největší důvěrou svěřujeme.

Buď za to veleben s Otcem i Duchem Svatým na věky. Amen.

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality