Biskupství brněnské

Novéna odevzdání

 

Novéna odevzdání
O důvěryplném odevzdání
Dne 19. listopadu 1970 zemřel ve věku 88 let Don Dolindo Ruotolo, italský kněz, kterému sv. Pio jednou řekl: „Ve tvé duši je celé nebe." Jeho jméno Dolindo znamená bolest a jeho život byl opravdu naplněný bolestí. Jako dítě i později jako mladý muž, jako seminarista i jako kněz prožíval jedno pokoření za druhým v takové míře, že se na něm splnila prorocká slova jednoho biskupa: „Budete mučedníkem, ale mučedníkem v srdci, a ne krví".
Ve svém obrovském utrpení v průběhu celého svého života se Dolindo stával dítětem, které se víc a víc odevzdávalo nebeskému Otci. „Jsem úplně ubohý, ubohé nic. Moje moc je modlitba, mým vůdcem je Boží vůle, kterou se nechávám vést za ruku. Mojí jistotou na nerovné cestě je nebeská Matka Maria!"
 Tato slova plná důvěry odměnil Bůh ze své strany velkou důvěrností, s jakou promlouval k duši tohoto pokorného kněze. Když budeš číst následující slova, která dává Ježíš pro zkoušky i tvého života, čti je tak, jako kdyby je dal jenom tobě. Když se ti zdá, že Pán v loďce spí, znamená to, že v bouřkách máš jít k Němu plný důvěry, abys mu všechno odevzdal a abys očekával pomoc od Něho samého.
 
1. den
Přenechej mi své starosti
Proč se tak neustále znepokojuješ a staráš? Přenechej mi své starosti a všechno se uklidní. Vpravdě ti říkám: Každý úkon opravdové, hluboké a úplné důvěry vyvolá účinek, který požaduješ, a obtížná situace se vyřeší.
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"
 
2. den
Dítě spící v matčině náručí
Odevzdat se mi neznamená nejprve se soužit, bouřit se, zoufat si a pak se teprve obrátit na mě v modlitbě plné neklidu, abych spěchal za tebou. Odevzdat se mi znamená klidně zavřít oči své duše, abych tě já sám přenesl ve své náruči na druhý břeh jako dítě, které spí v matčině náruči. To, co působí zmatek a velmi ti škodí, je tvoje zbytečné rozumování a přemýšlení po svém, tvoje nápady a vůle poradit si sám za každou cenu s tím, co tě trápí. Co všechno bych neudělal, když se duše ve svých duchovních i hmotných potřebách obrátí na mě a s plnou důvěrou mi řekne: „Postarej se o to Ty!"
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
 
3. den
Buď vůle Tvá
Ještě více by měla tvoje duše zavřít své oči a odpočívat v mé náruči! Když se trápíš a snažíš se získat mnoho milostí, obdržíš jich málo. A naopak - když je tvoje modlitba tichým odevzdáním, obdržíš jich velice mnoho. V utrpení prosíš, abych tvoje utrpení vzal, ale přesně podle tvých představ.Obracíš se na mne, ale chceš, abych se přizpůsoboval já tobě. Tehdy jsi jako nemocný, kteří prosí lékaře o vyléčení, ale sám mu vše ordinuje. Nepostupuj tak, ale modli se, jak jsem tě naučil v modlitbě Otče náš: „Posvěť se jméno Tvé", to znamená - buď veleben v této mé nouzi a těžkosti. „Přijď království Tvé", to znamená, ať se všechno přičiní o slávu Tvého království v tobě a ve světě. „Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi", to znamená: Ty rozhoduj v této potřebě, učiň to, co Ty pokládáš za nejlepší pro náš časný i věčný život.
Jestliže mi opravdu řekneš: „Buď vůle Tvá" anebo „Postarej se o to Ty sám!", tehdy já přijdu s celou svou všemohoucností a vyřeším i nejobtížnější situace!
                 „Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"
 
4. den
Já se o to postarám
Když vidíš, že se tvoje potíž zvětšuje, místo aby se zmenšovala, netrap se. Opět zavři oči srdce a řekni mi s velkou důvěrou: „Buď vůle Tvá, Pane. Postarej se o to Ty." A já ti slibuji, že se o to postarám a vložím se do té záležitosti jako lékař s celou svou božskou mocí! A bude-li třeba, udělám zázrak.
Když pak uvidíš, že se záležitost zhoršuje, neztrácej ducha, ale zavři oči své duše a opět řekni: „Postarej se o to Ty!" A já tě ujišťuji: Já se o to postarám!
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"
 
5. den
Zavři oči svého já
Starost, zmatek nebo přemýšlení o důsledcích nějaké záležitosti jsou v rozporu s důvěrou v naprosté odevzdání! Je to podobný zmatek, jako když se děti domáhají, aby se matka postarala o jejich záležitosti, a přitom to chtějí zařizovat samy, a tak překážejí svými nápady a vrtochy její práci. Zavři oči svého já a dovol mi působit. Klidně zavři oči a svůj vnitřní zrak nasměruj na mě a mysli jen na přítomnost! Od myšlenek na budoucnost se odvrať jako od pokušení! Jednoduše si ve mně odpočiň, opři se o mě a věř v mou dobrotu, a já ti přísahám při své lásce, že když v takovém postoji řekneš: „Postarej se o to Ty!", já to zcela zařídím, potěším tě, uklidním a povedu.
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"
 
6. den
Zásah mé milosti
A když tě budu muset vést jinou cestou, než kterou chceš ty, potom tě ponesu ve své náruči, protože neexistuje účinnějšího léku, než zásah mé milosti. Ale uvědom si jedno: Já mohu převzít všechno jen tehdy, když upřeš zrak duše pouze na mě, to znamená jen tehdy, když chceš ty sám, a kdy mi zcela důvěřuješ. Ano, když se mi zcela svěříš!
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"
 
7. den
Pravá důvěra
Když chceš vše zhodnotit, všechno vypátrat, na všechno myslet, nemůžeš spát. Důvěřuješ tak lidským silám, nebo co horšího - důvěřuješ jen lidskému zásahu. To překáží plánům, které s tebou mám. Jak toužím po tvé skutečné důvěře! Chci ti prokázat dobrodiní. Velmi mě zarmucuje, když tě vidím pobouřeného a zoufalého.  A o to vlastně usiluje satan: za každou cenu tě chce znepokojit, aby tě pobouřil, skryl před působením mé milosti a hodil tě napospas lidskému konání. Proto mi důvěřuj! Opři se o mě!  Svěř se mi se vším! Dělám zázraky úměrně tvé důvěře, s jakou se mi odevzdáš, a nikoli úměrně tvým starostem. Když se nacházíš v úplné „bídě", vylévám na tebe poklady svých milostí. Jestliže máš svoje zásoby pomoci, třeba nevelké, a staráš se, abys je získal, zůstáváš v přirozeném prostoru a přenecháváš věcem přirozený průběh, kterému často překáží satan.
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"
 
8. den
Já, Tvůj Bůh, se postarám
Žádný člověk, který uvažuje jen podle lidské logiky, neudělal zázrak, ani ne nikdo ze svatých. Božským způsobem koná ten, kdo Bohu důvěřuje! Když vidíš, že se tvoje záležitosti komplikují, řekni se zavřenýma očima: „Ježíši, postarej se o to Ty!" A úplně se odvrať od svého já, protože tvoje rozumování ti to jen komplikuje. Takto postupuj ve všech svých těžkostech. Počínejte si tak všichni a uvidíte velké, ustavičné i tiché zázraky. Zázraky, které navenek nebudou ničím senzační, ale pro vás budou velké, a kromě toho budou posilovat vaši důvěru a lásku ke mně. Já, váš Bůh, se o to postarám! To vám přísahám při své lásce.
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"
 
 
 
9. den
Neboj se, já se o všechno postarám
Vždy se modli v takovém postoji a s takovou odevzdaností a budeš mít velký vnitřní pokoj. Budeš sklízet plody mé lásky, a to i tenkrát, když ti daruji milost oběti a lásky, která s sebou nese utrpení. Zdá se ti to nemožné? 
Opět zavři oči a z hloubi své duše volej: „Ježíši, postarej se o všechno Ty!" Neboj se, já se opravdu o všechno postarám! Pak budeš mé jméno oslavovat tím, že se zcela ponížíš! Tvoje modlitby nemají takovou cenu, jako jediný skutek důvěrné odevzdanosti. Dobře si to uvědom: Neexistuje účinnější novéna než tato
 
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám,
Vezmi všechno do svých rukou,
Postarej se o všechno!"
 
Odevzdanost je heroická, ale zároveň ji zvládnou malé děti. To, co je pro malé děti úplně jednoduché, to je pro nás často hrdinství - když se máme vzdát svých představ a přání v našich životech. Sjednoťme se proto nyní s odevzdaností Panny Marie a společně s ní se modleme:  „Ať se mi stane podle Tvého slova.“
Vzdejme se všeho, zcela se odevzdejme!
 
 
S církevním schválením Biskupství brněnského č.j. Ep/996/12 ze dne 20. září 2012
 

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality