Biskupství brněnské

Formuláře

Pastorace (svátosti) Ke stažení ve formátu
Křest
Potvrzení o křtu RTF CZ
RTF LAT,EN
PDF CZ
PDF LAT,EN
v.01, 04.10.2012
v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému
o udělení svátosti křtu osobě starší 14 let
RTF PDF 07
Biřmování
Přihláška k svátosti biřmování RTF PDF 04
Biřmovací lístek RTF PDF 05
Manželství
Potvrzení o církevním sňatku RTF CZ
RTF LAT,EN
PDF CZ
PDF LAT,EN
v.01, 04.10.2012
v.01, 04.10.2012
Zápis žádosti o církevní sňatek RTF PDF v.02, 10.02.2014
Doplněk k zápisu žádosti o církevní sňatek u rozvedených RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o zplatnění manželství v základu (sanatio in radice) RTF PDF 08
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od překážky v rozdílnosti náboženství (disparitas cultus) nebo o dovolení smíšeného manželství (mixta religio). RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od překážky sňatku (nízký věk, pokrevní a zákonné příbuzenství, švagrovství, veřejná počestnost) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dovolení asistovat manželství RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dovolení k přijímání svátostí RTF PDF 12
Žádost Biskupství brněnskému o prohlášení neplatnosti manželství z důvodu vady formy (propter defectum formae) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od kanonické formy (pouze pro případ současné žádosti o dispens od překážky v rozdílnosti náboženství nebo dovolení smíšeného manželství) RTF PDF v.01, 06.10.2012
Ostatní
Přihláška do kněžského semináře RTF PDF 33/3, 16.07.2012
Žádost o přijetí mezi aspiranty trvalého jáhenství DOC    3.04.2013
Žádost Biskupství brněnskému o udělení kanonické mise pro vyučování římskokatolickému náboženství RTF PDF 21/3, 02.06.2010
Žádost Biskupství brněnskému o přijetí do římskokatolické církve (conversio) RTF PDF 13
Vyčlenění z církve DOC PDF 34/2 16.06.2014
Žádost Biskupství brněnskému o pověření k podávání svatého přijímání laikem. Ritus k církevnímu pověření osob, které jsou rozhodnutím biskupa pověřeny podávat sv. přijímání. RTF PDF 14/2, 29.09.2003
Diecézní církevní soud
Aktuální verze formulářů Diecézního církevního soudu naleznete na jeho WWW stránkách
http://cirkevnisoud.biskupstvi.cz
Správa farnosti Ke stažení ve formátu
Hlášení o úkonech duchovní správy za rok 2013 RTF PDF 28/4
10.12.2013
Předávací protokol RTF PDF 22/2
20.7.2012
Zpráva o kanonické vizitaci za rok ...
Příloha vizitačního protokolu
DOC
k vyplnění
PDF
k tisku
01/7
15.11.2011
Metodický pokyn pro slučování farností
v brněnské diecézi
RTF PDF

 

Pastorační projekty  
Žádost o finanční podporu pastoračního projektu RTF PDF  
Vyúčtování pastoračního projektu RTF PDF  12.11.2013
Výuka náboženství a katecheze dětí Ke stažení ve formátu
Žádost o kanonickou misi DOC PDF  
Přihlášky do náboženství DOC PDF  
Evidence výuky náboženství nebo systematické katecheze dětí (třídní kniha)
- listy + obal
DOC
DOC
PDF
PDF
 
Ekonomika Ke stažení ve formátu

Bezúplatné příjmy (dary, dědictví)

  - Informace
  - Příklad darovací smlouvy pro fyzické osoby
  - Příklad darovací smlouvy pro právnické osoby
  - Příklad darovací smlouvy mezi ŘK farnostmiDOC
DOC
DOC
DOC
   1.1.2014
Základní informace ke mzdové agendě RTF PDF 17.2.2014
Dohoda o provedení práce pro katechety DOT PDF  

Rozvrh dovolené 2014
Čerpání dovolené - rozhodnutí generálního vikáře

XLS
PDF

   
Lékařská prohlídka - žádost
    Závodní lékař
DOC
doc
PDF  
Osobní dotazník k uzavíraným dohodám o provedení práce DOC  
Účetní závěrka pro jednoduché účetnictví (od roku 2012)
Inventární karta
XLS PDF DOC
XLS
12/2012
Peněžní deník a
Příklad účtování platné od 1. 1. 2012
PDF
PDF
 
Metodika oceňování a účtování dlouhodobého hmotného majetku pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze   PDF  
Metodika účtování kostelních sbírek
vyhlášených diecézním biskupem
pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze
  PDF  
Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví
pro římskokatolické farnosti a kapituly
brněnské diecéze od 1. ledna 2008
formuláře rozvahy a výkazu zisku a ztráty v XLS
XLS PDF  
Arch docházky XLS PDF  

Evidence a inventarizace majetku a závazků
římskokatolických farností a kapitul brněnské diecéze
- kniha závazků
- kniha pohledávek

RTF

RTF
RTF

PDF

 

 
Jmenování člena ekonomické rady farnosti RTF PDF  
Slib člena ekonomické rady farnosti RTF PDF  
Stavby, opravy Ke stažení ve formátu
Ohlášení stavební akce Biskupství brněnskému RTF PDF 17
Ohlášení menších oprav a investic
děkanskému úřadu
RTF PDF 18/2
16.4.2012
Žádost Biskupství brněnskému
o schválení záměru na novostavbu kaple / kostela
RTF PDF 19/2
10.6.2003
Žádost Biskupství brněnskému
o schválení záměru na úpravu liturgického prostoru
RTF PDF 20
Žádost o posouzení stavu varhan RTF PDF 29/4
11.4.2011
Schéma smlouvy na varhanářské práce RTF PDF 30
Hudba Ke stažení ve formátu
Koncert v kostele RTF PDF 24/4
11.3.2010
Smlouva o předání hudebnin
a jiných hudebních materiálů do muzejní péče
RTF PDF 25
Ostatní Ke stažení ve formátu
Žádost o účast zástupce Biskupství brněnského v roce ...
na liturgických akcích děkanství
RTF PDF 02
Žádost Biskupství brněnskému o o dovolení ke zřízení kaple RTF PDF 27
Žádost Biskupství brněnskému o udělení svátosti biřmovávní;
o svěcení kostela / kaple / oltáře;
o žehnání kaple / kříže / zvonu / domu; o účast na pouti / ...
RTF PDF 03
Konsignace intencí při binaci, trinaci a kvadrinaci
a při mších na společný úmysl
RTF PDF 31
Žádost o přijetí za člena SMC
(Sodalitas pro mutua s. Missae celebratione)
RTF PDF 26