Biskupství brněnské

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém Biskupství brněnského

OBSAH

1) Úvod
2) Komu je VOS určen
3) Příslušná osoba
4) Které jednání lze oznamovat
5) Poučení oznamovatele
6) Podání oznámení

1) Úvod

Biskupství brněnské (dále jen „Biskupství“) jakožto povinná osoba zřídilo na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (dále „směrnice“) a na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „zákon o ochraně oznamovatelů“), tento vnitřní oznamovací systém (dále „VOS“). Prostřednictvím tohoto VOS můžete podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v rámci Biskupství.

2) Komu je VOS určen

VOS umožňuje podat oznámení o jednání či situacích, o nichž se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy.

Je určen pro

 1. zaměstnance Biskupství, kterými jsou zaměstnanci v pracovněprávním vztahu,
 2. osoby ustanovené do funkce dekretem biskupa (klerici, nesvěcené osoby vykonávající duchovenské služby),
 3. osoby konající u Biskupství dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

(dále všichni výhradně pro účely VOS jako „zaměstnanec“ nebo „oznamovatel“).

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona o ochraně oznamovatelů Biskupství jakožto povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Biskupství nevykonává práci či jinou obdobnou činnost dle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), písm. b), písm. h) nebo písm. i) zákona o ochraně oznamovatelů. Pro tyto osoby není VOS určen a Biskupství od nich oznámení nebude přijímat.

Oznamovatel je při podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů chráněn před odvetnými opatřeními, kterými jsou jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu.

3) Příslušná osoba

Příslušnou osobou Biskupství je Ing. Jiří Doffek, Ph.D.

Příslušná osoba má jako jediná přístup do VOS a jako jediná má také přístup k osobním údajům oznamovatele. Je povinna postupovat nestranně a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti.

Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného skrze VOS. Je-li oznámení posouzeno jako důvodné, navrhne příslušná osoba povinnému subjektu (tj. Biskupství) opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O posouzení oznámení je oznamovatel informován zpravidla do 30 dní ode dne podání oznámení.

4) Které jednání lze oznamovat

Oznámit je možné jednání, které

 • má znaky protiprávního činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví horní sazbu pokuty alespoň 100 000,- Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Jiná oznámení, např. týkající se porušení Kodexu kanonického práva či jiných církevních předpisů, nejsou považována za oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů.

5) Poučení oznamovatele

Oznamovatel je vázán mlčenlivostí mimo jiné v případě povinnosti zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení či ochranu zvláštních skutečností dle zákona o krizovém řízení.

Oznámením dle zákona o ochraně oznamovatelů není ta část oznámení, která obsahuje informace, jež by mohla bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, dále informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky anebo jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství či práva obdobného zpovědnímu tajemství.

6) Podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím formuláře, písemně, ústně anebo osobně. Oznámení bude doručeno, resp. učiněno vůči příslušné osobě, která posoudí jeho důvodnost a případně navrhne, jak protiprávnímu stavu nadále předcházet nebo jak jej napravit.
Údaje a informace, které uvedete v oznámení, budou přístupné pouze příslušné osobě a nebudou předány jiným zaměstnancům či vedení Biskupství.

a) Formulář

Oznámení lze podat prostřednictvím formuláře, který je umístěn na tomto odkazu.

b) Písemně

Oznámení lze učinit také písemně. Toto písemné oznámení musí zahrnovat obsahově totožné údaje jako oznámení podané prostřednictvím formuláře. Písemné oznámení lze doručit

 • osobně či poštou na adresu: Ing. Jiří Doffek, Ph.D., Petrov 8, 602 00 Brno. Obálku je nutné označit tak, aby bylo patrné, že je určena výhradě do rukou pověřené osoby.
 • e-mailem na adresu: wb@biskupstvi.cz

c) Ústně

Oznámení lze učinit také ústně, a to telefonicky na čísle: +420 533 033 204. O takto učiněném oznámení bude pořízen záznam anebo zvuková nahrávka. Zvuková nahrávka může být pořízena pouze se souhlasem oznamovatele.
Ústní oznámení lze učinit ve dnech pondělí a středa v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

d) Osobně

Oznamovatel může oznámení učinit také osobně, a to na základě žádosti oznamovatele. Pověřená osoba přijme osobní oznámení v přiměřené lhůtě, nejpozději do 14 dní ode dne obdržení žádosti oznamovatele o osobní oznámení. Oznamovatel může požádat o osobní podání oznámení prostřednictvím e-mailové adresy wb@biskupstvi.cz.

e) Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

Oznámení lze také podat skrze externí oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti, který je dostupný zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.