Biskupství brněnské

Souhrn české synody pro ty, kdo nemají moc času číst

Ilustrace
3.8.2022

Národní syntéza shrnuje výstupy vzešlé z analýzy jednotlivých diecézních syntéz, reflexe ze strany biskupů a rozlišování na Národním synodálním setkání.

Do synodálního procesu se tak v České republice zapojilo 2519 skupin, tedy odhadem přes 15 000 účastníků z 1100 farností. Nejčastěji zapojenou skupinou byli pracující lidé středního věku.

Dokument shrnuje nejdůležitější myšlenky do tří hlavních kapitol: Společenství, Spoluúčast a Poslání.

SPOLEČENSTVÍ
Kvalitní vztah s Bohem i lidmi je pojímán jako východisko pro synodalitu. Touha po Bohu, žité víře, niterné modlitbě a duchovním růstu v prostředí autentického, vřelého a přijímajícího společenství je ideálem, který prostupuje významnou část výstupů. Realitu naší církve spíše odráží fenomén "uzavřených bublin", které si vystačí samy a do kterých je těžké proniknout. Zvláště bolestivě se izolace dotýká lidí, kteří se cítí být na okraji zájmu (LGBT, nemocní, osobnostně komplikovaní, zranění…) i těch, kteří žijí v obtížné životní situaci (např. rozvedení a civilně znovusezdaní).
Jako středobod svátostného slavení je vnímána nedělní mše svatá. Zaznívá touha po hlubším porozumění, prožívání a zapojení se do liturgie tak, abychom se stali její nedílnou součástí (např. formou přímluv, svědectví atd.).
Negativně je poukazováno na výchovu k individuální víře, v níž jde především o spásu vlastní duše, kdy druzí lidé přestávají být v zorném poli duchovního zájmu.
Syntéza si všímá, že je třeba usilovat o kvalitní komunikaci, naslouchání, rozlišování a pokornou otevřenost bez projevů nadřazenosti.

SPOLUÚČAST
Vztahy kněží a laiků jsou pro život farnosti stěžejní a nenahraditelné. Vzájemná důvěra, úcta, zdravě nastavená autorita s rozvíjením osobních charismat pomáhá budovat život a vizi plodného společenství. Zazněla bolest ze setkání s klerikalismem či nějakou formou zneužití autority.
Je zapotřebí podporovat trvalou formaci duchovních (zpětná vazba, mediace, supervize a systematické vzdělávání). Zaznívá myšlenka zdobrovolnění celibátu, významnějšího zapojení žen a ženatých mužů do duchovní služby a využití jejich specifických charismat.
Zaznívá názor, že pro kvalitní život farnosti je nezbytná existence transparentně fungujících pastoračních i ekonomických rad.

POSLÁNÍ
Mnozí účastnící konstatují, že v církvi jsme spíše uzavření, nedokážeme efektivně a srozumitelně oslovovat mladé lidi a zprostředkovávat evangelium.
Potřebujeme posilovat svou křesťanskou identitu duchovní formací
Musíme vést otevřený dialog s veřejností, a to i na poli ekumenickém a mezináboženském.
Je žádoucí postupně obnovovat pozitivní mediální obraz církve a čerpat ze spolupráce s nezávislou veřejností.


P. Petr Šikula, diecézní koordinátor

Více o synodě https://www.biskupstvi.cz/synoda
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality