Biskupství brněnské

Základní umělecká škola varhanická v Brně letos slaví

Ilustrace
15.6.2021

Slavnostním koncertem, který zazní v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 15. června 2021, oslaví Základní umělecká škola varhanické v Brně 30. výročí své existence. Od založení původní Varhanické školy však uplyne letos již 140 let.

Myšlenka vybudovat v Brně varhanickou školu, která by připravovala a vychovávala hudebníky pro chrámové kůry a pěstování církevního zpěvu se zrodila před 140 lety v hlavě mladého Leoše Janáčka. V květnu 1881 se mu podařilo získat pro svou myšlenku několik osobností z kruhů duchovenstva a šlechty.
Byli to: kardinál Bedřich z Fűrstenbergu, arcibiskup olomoucký, hrabě Jindřich Belrupt-Tissac, přísedící zemského výboru, velkostatkář Haupt-Buchenrode, kanovník P. dr. František Zeibert a konzistorní rada P. Anselm Rambousek, pozdější opat starobrněnského kláštera, profesor a skladatel dr. Josef Chmelíček a advokát z Bučovic dr. Josef Illner, hudební nadšenec. Do této skupiny také patřil Emilián Schulz, ředitel učitelského ústavu, s jehož dcerou Zdenkou se Janáček krátce nato oženil.
Dne 4. 6. 1881 c. k. místodržitelství schválilo stanovy Jednoty pro zvelebení církevní hudby na Moravě. Jako prostředky k dosažení cíle je uváděno zřízení varhanické školy, dále "sbírka církevních hudebnin se školou varhanickou spojenou, odbývání cvičení v církevním způsobu chorálním a provozování výtečných hudebních skladeb církevních, konečně i vydávání výtečných hudebních skladeb tiskem, při jejichž volbě přihlížeti jest zvláště k domácím skladatelům".

Valná hromada Jednoty, svolaná na 23. 11. 1881, zvolila první výbor Jednoty, který dne 7. 12. 1881 volbou jmenoval ředitelem varhanické školy Leoše Janáčka. (Převzato z https://www.zusvarhanicka.cz/)

Ve své novodobé historii zahájil a ZUŠ varhanická svoji činnost v porevolučním období k 1. 7. 1991 jako Varhanická škola se sídlem v Brně, kterou zřídil brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Vznikla na základě potřeby výchovy chrámových varhaníků a zpěváků a navázala na tradici původní Varhanické školy založené Leošem Janáčkem.