Biskupství brněnské

Pozvánka otce biskupa Vojtěcha na Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017

Ilustrace
1.4.2017

Milé sestry, milí bratři,
milá děvčata a chlapci, milí mladí přátelé,
před několika měsíci, v mimořádném Svatém roce milosrdenství, jsem s mnohými z vás prožil Světové dny mládeže s papežem Františkem v Krakově. Vím z vašich svědectví, že se toto setkání stalo důležitou zkušeností vašeho života. I toho duchovního.

Církev, společenství lidí, kteří uvěřili Kristu, může obohatit život každého člověka, neboť v ní přebývá a promlouvá sám milující Bůh. Vy mladí jste její důležitou součástí, neboť vaším prostřednictvím může evangelium přicházet tam, kam se jinak dostává jen obtížně. Ne nadarmo vaši delegáti v minulých měsících během fór mládeže diskutovali téma evangelizace. Potěšilo mne, kolik odvahy a nadšení v sobě nosíte. Je dobře, že současně vnímáte i různé okolnosti, vnější i vnitřní, které se snaží uhasit lidskou touhu po Bohu a odvahu o něm hovořit.

Vzpomeňme na slova Svatého otce Františka, která pronesl na Světových dnech mládeže v Krakově. Hovořil o tom, že nemáte být pohovkovou mládeží, a vyzýval vás k odvaze. Řekl tehdy: „Milí mladí, je mnoho těch, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme bránit naši svobodu! Bůh nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti rozhodovat druhé. Pán chce, aby se vaše ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření. Ježíš volá každého z vás, abyste v životě zanechali stopu, která poznamená dějiny.

I při dalších příležitostech papež František upozorňuje, že naše doba je spletitá, pod-poruje neschopnost tolerance druhých, užívá různé druhy manipulace, včetně těch v médiích. Mnozí lidé již vzdali úsilí hledat, poznávat a hájit pravdu a spokojují se s ponořením do konzumního prožívání života, který podporuje dnešní společnost. Ne nadarmo se říká, že nejhorší nesvoboda je ta, kdy si zotročený není svého omezení vůbec vědomý. Orien¬tovat se v záplavě informací, udržet si schopnost kriticky myslet a přivádět druhé k setkání s Boží láskou, to vyžaduje velkou dávku námahy a odvahy.

Milí mladí přátelé,
právě prožíváme postní dobu. Postní doba je vlastně zápasem. Je to zápas Ježíše Krista pro nás a za nás. Za každého z nás. Má mnohé paralely ve sportovním zápase, ale v něčem se diametrálně liší. Na rozdíl od sportovních klání zde jde o všechno. O Boha i o nás. O způsob, jak vítězit nad zlem, které stále pokouší. O naše základní životní po-stoje. O způsob našeho podílu na Kristově vítězství. O objevení lásky schopné dát životu nový rozměr.

A tak vás prosím: scházejte se ve svých společenstvích, společně se modlete, in-spirujte svůj život slovy Písma, ale též studujte učení církve, přemýšlejte, diskutujte o něm a hledejte způsoby, jak ho uskutečňovat v praxi. Vodítkem vám v tom mohou být materiály, které připravuje Sekce pro mládež. Například knížka Křesťan ve víru světa, která shrnuje učení církve o lidské důstojnosti, rodině, společnosti, politice a ekonomii. Uprostřed společenství, ve kterém je přítomen sám Ježíš, dostanete odvahu k hlásání evangelia a společně k tomu najdete i vhodné způsoby.
Mimořádnou příležitostí, jak se navzájem povzbudit, je blížící se Celostátní setkání mlá¬deže v Olomouci, které se ponese v duchu Božího slova „Nebojte se!“

Přijeďte na ně a pozvěte své kamarádky a kamarády, o kterých víte, že mají zájem o duchovní hodnoty.

Během setkání mládeže proběhne i den s rodinami. Z tohoto důvodu zvu na sobotu 19. srpna i vás tatínky a maminky spolu s vašimi dětmi. Přijeďte mezi mladé, ukažte jim svou přítomností, že je možné prožívat rodinný život, přijímat děti a radovat se ze vzá-jemné lásky. Spojme se v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo v Olomouci s osobní láskou Ježíše Krista a prožilo, že církev jim má co nabídnout. Kéž mladí lidé pocítí blízkost Panny Marie, jejíž slova z Magnificat budou provázet tři následující Světové dny mládeže.

Milí mladí,
těším se na setkání s vámi v sobotu před Květnou neděli a pak na srpnovém setkání v Olomouci.

Milí diecézané,
všem Vám přeji požehnané postní dny a radost z Kristova vítězství, k němuž se máme připojit. Děkuji za Váš život z víry, za vaše svědectví v dnešním světě.

Ze srdce vám žehnám.
Váš biskup Vojtěch