Biskupství brněnské

Vyjádření k novým papežským dokumentům ohledně manželského procesu

Ilustrace
10.9.2015

Vyjádření k novým papežským dokumentům ohledně manželského procesu připravil Mons. JU.D. Mgr. Karel Orlita, soudní vikář Diecézního církevního soudu a kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

Papež František vydal dne 8. 9. 2015 dva apoštolské listy motu proprio ohledně změn v projednávání prohlášení neplatnosti manželství v obou kodexech kanonického práva (CIC, CCEO). Motivem k vydání těchto dokumentů byla pastorační starost papeže o spásu duší a ochranu jednoty víry a disciplíny vzhledem k manželství. Bezprostředním impulzem k vydání byly zároveň požadavky Biskupské synody o rodině (probíhá od října 2014 dosud), aby procesy byly rychlejší a dostupnější.

Nově vydané dokumenty nemění dosavadní katolickou nauku o manželství, nemění dříve stanovené podmínky pro uzavření platného manželství v katolické církvi, ani důvody, které mohou vést k prohlášení manželství za neplatné. Dokumenty se zabývají změnou vedení soudního procesu a zdůrazňují roli biskupa jako nejvyššího soudce ve své diecézi. Nadále platí, že k prohlášení neplatnosti manželství dochází prostřednictvím soudního řízení, přičemž nejvýznamnější zjednodušení spočívá v tom, že stačí pouze jedno soudní rozhodnutí o neplatnosti manželství, a pokud se strany neodvolají, rozsudek je pravomocný a mohou případně uzavřít nové manželství (dříve byla nutná dvě shodná soudní rozhodnutí). Maximální doba trvání soudního procesu by měla být, jako doposud, jeden rok. Ve výjimečných případech, pokud žalobu na platnost manželství podají oba manželé a se žalobou předloží nezvratné důkazy, může proběhnout tzv. zkrácené řízení před biskupem, které by mohlo trvat 30 dnů. V závěru zkráceného řízení buď prohlásí biskup manželství za neplatné, nebo rozhodne, že manželství musí být posouzeno řádným soudním procesem. Dále dokumenty přinášejí ještě jiné drobné změny, které mohou urychlit soudní řízení. Jak ale papež sám zdůrazňuje, zrychlení procesu nesmí v žádném případě poškodit pravdu o svátostném manželském svazku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nové církevní dokumenty, očekává se jejich podrobnější interpretace od Papežské rady pro legislativní texty.

Další informace také zde http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22369