Biskupství brněnské

Půjdem spolu do Betléma

Ilustrace
3.12.2013

Půjdem spolu do Betléma je název výchovně vzdělávacího programu pro první stupeň základních škol, který pro období adventu 2013 připravila Římskokatolická farnost u ka­tedrály sv. Petra a Pavla v Brně ve spolupráci s Diecézním muzeem a Diecézním katechetickým centrem Biskupství brněnského. Podobný program se na Petrově realizuje již několikátý rok a pokaždé se setkal se zájmem ze strany škol.
Program „Půjdem spolu do Betléma“ je určen žákům 1. – 5. ročníku ZŠ a usku­teční se v historicky a umělecky cenném prostředí na Petrově v Brně.

Součástí programu bude audiovizuální prezentace přibližující biblický vánoční příběh a tradici stavění betlémů. Žáci se seznámí s jednotlivými postavami, které bývají součástí betlémů, a budou mít také možnost prohlédnout si ukázky některých betlémů. V expozici Diecézního muzea pak budou žákům krátce představena umělecká díla, která zobrazují vánoční události. Cílem programu je, aby si žáci uvědomili původ a smysl vánočních svátků a učili se objevovat a chránit tradice i kulturní dědictví.

Program „Půjdem spolu do Betléma“ vhodně doplňuje učivo ve vzdělávacích oblas­tech „Člověk a jeho svět“ a „Umění a kultura“; naplňuje také průřezové téma „Multikulturní výchova“ dle RVP ZV.

Program bude probíhat v období od 3. do 20. prosince 2013 (včetně) vždy od úterý do pátku v kryptě katedrály na Petrově v Brně. Začátky programu jsou stanoveny na 9:30, 10:30 a 11:30 hodin, délka je 50 minut. Program je koncipován pro skupiny v počtu max. 30 žáků. Cena programu činí 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod má vstup zdarma. Na závěr programu obdrží žáci jako dárek papírový betlém k vystřižení.

Objednávky: telefonicky na čísle 731 404 000 nebo e-mailem na petrov@petrovinfo.cz.