Biskupství brněnské

Dvacet let Diecézního muzea v Brně a jeho aktuální výstavy

Ilustrace
1.8.2013

Brněnské Diecézní muzeum si tento rok připomíná dvacet let svého působení – především dlouhou řadu výstav, které už od začátku devadesátých let 20. století k nám přinášely reprezentativní ukázky duchovně zaměřeného umění a architektury ze západní Evropy. Mezi tyto akce patřily vůbec první výstavy moderních kostelů v ČR, ale například také představení tvorby rakouských křesťanských umělců, česká premiéra výstavy německého sochaře Friedricha Presse nebo celosvětově putovní výstava historických pokladů opatství Sankt Gallen.

Navázání kulturních kontaktů s evropskými partnery, návštěvy papežského nuncia, pozitivní ohlasy v českých i zahraničních mediích, to vše vytvořilo základ pro nynější činnost Diecézního muzea v areálu brněnského Petrova. Zde, v rekonstruovaném historickém domě, se snadno zapamatovatelnou adresou Petrov 1 – je sídlo Diecézního muzea a stálá expozice Vita Christi. Během prázdnin nabízí muzeum výstavu také v kryptě brněnské katedrály.

 


KOTVA A PRAMEN - cyrilometodějská tradice a kostely sv. Klimenta na Moravě

V letošním roce věnovaném tisícímu sto padesátému výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje připravilo Diecézní muzeum výstavu, odlišující se svou koncepcí od většiny ostatních akcí, shromažďujících historické exponáty z doby Velké Moravy.

Výstava připomíná lokality odpradávna spojované s působením obou světců. Představuje moravské kostely a duchovně živá místa zasvěcená sv. Klementovi – v českém prostředí známému častěji jako Kliment. Kotva a pramen, které daly výstavě název, jsou atributy sv. Klimenta symbolizující zázračné získání vody a jeho mučednickou smrt ve vyhnanství.

Klimentovy ostatky soluňští bratři nalezli ve městě Chersonu na Krymu. Odtud je pak slavnostně přenesli roku 868 do Říma k papeži Hadriánovi jako vzácný dar. Patřičná pozornost je proto věnována kostelu San Clemente v Římě, kde byl sv. Cyril pohřben. Z tohoto místa byly pro výstavu získány fotografie tamních slavných fresek, patrně nejstaršího zobrazení světců a scény předání ostatků.

Předpokládá se, že putování Cyrila a Metoděje s ostatky vedlo přes území dnešní Moravy. Svědectvím jsou starobylá zasvěcení kostelů sv. Klimentovi, která lze vysledovat na cestě přes Balkánský poloostrov a Panonii na Moravu, odkud se svatoklimentská úcta dále rozšiřovala.

Výstava přibližuje osobnost sv. Klimenta, jeho život a působení a líčí legendy, které se k němu vztahují. Dokumentovány jsou slavné, ale i téměř neznámé kostely sv. Klimenta na území Moravy: kostel na Hradisku sv. Klimenta u Osvětiman, zaniklé kostelíky v Mikulčicích, Olomouci a Lipůvce, zachovaný kostel v Horním Břečkově, novodobá stavba ve Stupavě.

Těžištěm expozice je kostel sv. Klimenta v Jasenici u Velké Bíteše. Jde o zcela mimořádnou stavbu, která slouží svému poslání nepřetržitě od raného středověku v téměř nezměněné podobě. Podle tradice vedly kroky Cyrila a Metoděje s ostatky sv. Klimenta právě přes tuto obec na Českomoravské vrchovině.

Všechny lokality jsou prezentovány nejen textovým popisem, ale i bohatou obrazovou dokumentací, případně modely, které vytvořili studenti Fakulty architektury VUT v Brně.

Návštěvnicky atraktivní součástí výstavy je velmi kvalitní barokní malba Oslavení sv. Klimenta od Josefa Winterhaldera mladšího, pozdně středověké plastiky Madony a sv. Kateřiny, gotická a nově restaurovaná dvířka svatostánku, nebo vzácný zlomek náhrobního kamene z Jasenice.

Pro věřící návštěvníky je bezesporu velkým obohacením setkání s relikviářem, který obsahuje relikvii sv. Konstantina-Cyrila, objevitele ostatků sv. Klementa.

 

Výstava kotva a pramen je přístupná do 25. srpna 2013 v unikátním historickém prostoru krypty katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově, denně mimo pondělí od. 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 16.15 hodin.

 


PÍSEŇ BRATRA SLUNCE - meditace kresbou a slovem

 

Diether F. Domes – kresby, Erich Legler – texty

 

Výstava v salonku Diecézního muzea na Petrově 1 představuje hymnus sv. Františka Laudes creaturarum – Chvála stvořeného v devíti grafických listech významného německého umělce českého původu Diethera F. Domese.

 

Diether F. Domes se narodil ve Vítošově na severní Moravě. Jako dítě musel po skončení II. světové války opustit svoji vlast a nový domov našel v Bavorsku, kde působí a tvoří dodneška. Svým dílem se věnuje především křesťanským tématům, která vyjadřuje v podobě skleněných vitrají, venkovních objektů nebo interiérových plastik. Druhou zásadní oblastí jeho tvorby je kresba, ve které rovněž dosáhl mimořádné úrovně a řady ocenění.

Poprvé v Brně prezentuje Domes cyklus kreseb na témata Písně bratra slunce. Tento neslavnější text sv. Františka z Assisi sepsaný v italském Damianu patrně v roce 1224 je představen jak v německém, tak v českém překladu. Dorovázejí jej Domesovy barevné kresby, které vyjadřují symbolicky hlavní témata Františkových veršů – modliteb od „bratra slunce“, „sestru vodu“ až po „sestřičku – smrt těla“.

Meditace kněze a teologa Ericha Leglera, které z Františkova textu vycházejí, jsou návštěvníkům k dispozici v tištěné podobě v češtině v překladu Jana Žáka. Domesovy meditace kresbou a Leglerovy meditace slovem navzájem rozšiřují a obohacují zážitek z výstavy, která sama je komorního rozsahu, ale o to hlubší zamyšlení nabízí.

Výstava je symbolicky věnována události zvolení papeže Františka.

 

Výstava v salonku Diecézního muzea, Petrov 1, 602 00 Brno je přístupná denně mimo pondělí do 28.7. 2013 v době od 10 do 17 hodin


Stálá expozice VITA CHRISTI je obohacena o ojedinělou malbu, znázorňující legendu o králi Abgarovi, který v době Ježíšova působení obeslal Mistra dopisem a pozváním do svého města Edessy. Legendární dopis – Kristovu odpověď – zachycuje věrně ikonograficky zcela mimořádný barokní obraz.


 

Letos uskutečnilo Diecézní muzeum další zastavení výstavy ZÁZRAČNÁ MADONA v brněnské diecézi – Panna Maria, Prostřednice všech milostí. Ve spolupráci s kapitulou a farnostmi v Mikulově byla v těchto dnech výstava instalována v prostorách kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku v Mikulově. Setkání s duchovním uměním lze tak dobře spojit i s výletem a samozřejmě i s ochutnávkou produktů proslulých místních vinic.

Výstava na Svatém kopečku je přístupná v průběhu letních prázdnin – v sobotu od 9:00 do 17:00, v neděli od 9:00 do 13:00.

 

Zpracoval: PhDr.Karel Rechlík, ředitel Diecézního muzea v Brně