Biskupství brněnské

Katoličtí esperantisté uctí sv. Klementa Maria Hofbauera

Ilustrace
22.5.2009 - 24.5.2009
Tasovice, Znojmo: Pro letošní květnové setkání katolických esperantistů České republiky bylo zvoleno Znojmo v rámci oslav stého výročí svatořečení rodáka z Tasovic - sv. Klementa Maria Hofbauera, které se uskuteční ve dnech od 22. do 24. května. Účastníky setkání budou také katoličtí esperantisté ze Slovenska a Německa. Hostem setkání bude P. Bernhard Eichkorn z Německa z Villingenu, který se narodil v sousedství Tribergu, kde sv. Klement v roce 1805-1807 působil. Otec Bernhard Eichkorn je dlouholetý činovník katolického a ekumenického esperantského hnutí. V květnu loňského roku ho prezident Německa pan Horst Köhler vyznamenal Federálním křížem za zásluhy o dlouholetou činnost na poli ekumenismu a porozumění mezi lidmi prostřednictvím mezinárodního jazyka esperanta. Otec Bernhard Eichkorn se v ČR zúčastní také slavnostní mše ve čtvrtek 21. 5. v Tasovicích.

Program účastníků setkání katolických esperantistů bude pokračovat ve Znojmě s přednáškou o životě a díle sv. Klementa v pátek 22. 5.. V sobotu 23. 5. v 9.30 hodin bude P. Eichkorn v místním kostele Svatého kříže sloužit bohoslužbu v esperantu. Poté účastníci setkání navštíví Tasovice, kde se zúčastní slavnostního poutního programu. Ve večerních hodinách bude pro účastníky setkání ve Znojmě uspořádána přednáška otce Bernharda Eichkorna doprovázena diapozitivy o působení sv. Klementa v Tribergu.

Činnost Katolické sekce Českého esperantského svazu, byla obnovena v roce 1990. Katolické sekce Českého esperantského svazu, je současně sekcí Mezinárodního svazu katolických esperantistů (IKUE) se sídlem v Římě, která byla v sedmdesátých letech minulého století násilně zlikvidována. Předsedou sekce je od roku 1990 je pan Miloslav Šváček z Přerova, který už druhé volební období zastává také funkci předsedy Mezinárodního svazu katolických esperantistů.

Hlavními úkoly sekce je především snaha přispět k duchovní a morální obnově společnosti, naplňovat příkaz Ježíše Krista: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření“ (Mar 16,15) pomocí mezinárodního jazyka esperanta, rozvíjet používání esperanta v liturgii a pastorační činnosti a přispívat k uskutečňování dorozumění, bratrství a pokoje mezi lidmi a touto činností usilovat o to, „aby všichni jedno byli“ (Jan 17,21). Během své dosavadní existence sekce uspořádala mnoho různých akcí s duchovní náplní, např. čtrnáct katolických esperantských táborů v Sebranicích u Litomyšle, tři kongresy Mezinárodního svazu katol. esperantistů (1985 v Olomouci, 2002 v Kroměříži a 2006 na Velehradě) a mnoho dalších setkání, seminářů a kurzů. Od roku 1991 Katolická sekce vydává svůj časopis „Dio Benu“ (Bůh žehnej), který je oblíbený nejen mezi našimi katolickými esperantisty, ale také v mnoha státech několika kontinentů.

Co je esperanto a jak vzniklo?
Miloslav Šváček vysvětluje: „Esperanto je mezinárodní jazyk plánovitě vytvořený, jehož autorem je polský lékař Dr. Ludvík L. Zamenhof (1859-1917). Jde o nesporně geniální lingvistický výtvor, který vychází z logických principů ¬má fonetický pravopis, využívá mezinárodně známých slovních kmenů s důmyslnou tvorbou slov, včetně jejich odvozování, a při¬tom jeho gramatika je zcela jednoduchá. Naučit se mu je nejméně 6x snazší, než ovládnout některý cizí národní jazyk. Má bohatou literaturu, originální i přeloženou (více než čtyřicet tisíc titulů), časopisy atd. Esperanto bylo v roce 1990 vatikánskou Kongregací pro bohoslužbu a svátosti oficiálně zařazeno mezi liturgické jazyky.