Biskupství brněnské

Chlapecký seminář v Brně byl postaven před 150 lety

Ilustrace
13.9.2008
Děkovnou bohoslužbu při příležitosti 150. výročí postavení budovy „Seminarium Puerorum-Dioecezis Brunensis“ a od zahájení činnosti tohoto zařízení, na které navazuje Církevní domov mládeže Petrinum (Brno, Veveří 15) bude v sobotu 13. září v 10.00 hodin v kapli domova slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle.Brno: Chlapecký Církevní domov mládeže Petrinum v Brně nabízí ve své novodobé historii již šestnáctý rok pobyt středoškolským a vysokoškolským studentům škol v jihomoravské metropoli. Ředitel domova, Ing. Vít Mičánek, říká: „Často slyšíme i sami vyslovujeme různé stesky na to, jaká dnešní mládež je, ale ne často si také uvědomujeme, že značný vliv na to má prostředí, ve kterém vyrůstá. V době dospívání na kamarádech a na prostředí záleží velmi mnoho. A toto je jeden z důvodů, proč je v Brně již šestnáctým rokem Církevní domov mládeže Petrinum, který nabízí věřícím chlapcům po dobu studia nejen ubytování, ale i zázemí věřícího prostředí. Chlapce v jejich dospívání doprovází věřící vychovatelé - sami otcové rodin - prakticky žijící z víry. Bydlí zde rovněž kněz-spirituál domova, denně je zde možnost účastnit se v kapli domova mše a využít duchovních, kulturních, sportovních, ale i dalších aktivit. Je k dispozici tělocvična, posilovna, hřiště, velká zahrada, počítače, internet, kulečník, dílna, klubovny, studovny… Stojí za povšimnutí i to, že za dobu novodobé existence domova zde „dozrálo“ nebo vzniklo již mnoho duchovních povolání (kněžských i řeholních), ale „dozrávali“ zde i mnozí otcové křesťanských rodin.“

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE:

Ustanovení Tridentského koncilu (1545 - 1563) o zřízení chlapeckých seminářů, bylo v brněnské diecézi pro nepřízeň doby provedeno až ve druhé polovině 19. století. Biskup Antonín Arnošt Schaffgotsche, který měl na mysli zřízení menšího semináře, sdružení, v duchu apoštolů Moravy, svatých Cyrila a Metoděje, rozhodl, aby se sbíraly peníze, nutné k započetí a udržování tohoto zbožného díla. Aby se toto sdružení více rozšířilo, bylo brevem Pia IX. dne 28. listopadu 1851 obdařeno duchovními milostmi. Potom biskup Antonín Arnošt pastýřským listem vydaným na Nanebevstoupení Páně 1852 vybídl kněze a lid k almužnám.

Již ve školním roce 1853/54 bylo přijato 18 alumnů (chovanců) a péče o ně byla svěřena prefektu Antonínu Krátkému v domě, který stál vedle starého domu kněžského semináře v Dominikánské ulici. Když dům nestačil, ušlechtilý zakladatel začal roku 1857 sbírat peníze na postavení vlastní budovy semináře.

Ke konci roku 1856 byly od rodiny Schindlerovy koupeny na Veveří ulici v Brně dva domy i se zahradami. Tyto domy byly v březnu 1857 zbořeny a začala se stavět nová budova, která byla dokončena o rok později.

Kanovník Ferdinand Panschab byl jmenován prvním ředitelem semináře. Ve školním roce 1858 - 59 zde pobývalo 18 alumnů, v roce 1860 již 46, v roce 1862 dokonce 92 alumnů a roku 1881 bylo rozhodnuto, že zde budou vydržováni 100 - 102 chovanci. Prvním regentem byl ustanoven Ferdinand Špička.

Po zabrání Cyrilometodějského gymnázia na Lerchově ulici v Brně našly útočiště v budově na Veveří 15 sestry sv. Cyrila a Metoděje. Po zabrání Kněžského alumnátu na Antonínské 1 měl sloužit chlapecký seminář na Veveří k výchově a studiu brněnských bohoslovců. Nastoupili tam na 1. semestr v roce 1942, ale již za dva měsíce byla i tato budova Němci zabrána.

Po 2. světové válce sloužila budova na Veveří svému původnímu účelu, ale jen do té doby, než byl dokončen a vybaven areál na Barvičově ulici a svou činnost zde mohlo zahájit Biskupské gymnázium. Uvolněná budova na Veveří 15 měla být využívána, jako exerciční dům i k jiným duchovním akcím a jako středisko diecézní katolické mládeže.

Vše se začalo slibně rozvíjet, ale přišla 50. léta a nástup komunistů k moci vše zmařil. Budova na Veveří 15 byla přidělena dekretem ze dne 1. 11. 1949 škole pro nevidomé . Budova byla ale stará a pro školu s internátem nevyhovující (velké místnosti pro třídy s malým počtem žáků). Proto se místnosti v 1. poschodí, kde byly umístěny třídy, ředitelna, kancelář zmenšovaly pomocí přepážek. Jedině tělocvična zůstala v původním stavu. Ve 2. poschodí byly umístěny denní pobyty žáků ( chlapecký a dívčí ) a ložnice, které ovšem byly také příliš velké. V roce 1956 však byla otevřena jedna třída pro slabozraké a tím se zvýšil počet žáků i nároky na větší počet místností. V roce 1978 byla otevřena i jedna třída mateřské školy pro nevidomé a slabozraké. Proto docházelo k dalším stavebním úpravám.

Po listopadových událostech v roce 1989 bylo školské zařízení pro nevidomé přemístěno do výhodnějších podmínek v bývalé krajské politické škole KSČ v Pisárkách a budova byla opět předána původnímu majiteli: tj. Biskupství brněnskému.

V roce 1990 zde biskupství zřídilo Biskupské gymnázium, jehož ředitelem byl jmenován PhDr. Petr Hruška. V září 1991 se Biskupské gymnázium přesídlilo do vrácených budov na Barvičově ulici a v objektu byl rovněž brněnským biskupstvím zřízen - dle původního účelu - církevní domov pro věřící studenty ze všech středních škol v Brně. Jeho prvním ředitelem byl jmenován P.Julián Veškrna a spirituálem P.Vladimír Vítek. Po jejich rezignaci byl v červnu roku 1992 novým ředitelem jmenován ing.Vít Mičánek a spirituálem P.Josef Havelka. Od tohoto roku začaly, za provozu domova, rozsáhlé opravy tak, aby značně zanedbaná a zchátralá budova mohla sloužit svému účelu.

Další informace a kontakt:
Církevní domov mládeže Petrinum
Veveří 15, 602 00 Brno;
www.volny.cz/petrinum.