Biskupství brněnské

Zahájení beatifikačního procesu Služebníka Božího otce Tomáše Týna OP (1950 – 1990)

Ilustrace
25.2.2006
V sobotu dne 25. února 2006 v 11.30 hodin během chórové liturgie hodin zahájí boloňský arcibiskup mons. Carlo Caffarra v bazilice sv. Dominika diecézní fázi beatifikačního procesu brněnského rodáka a dominikánského kněze Tomáše Týna. Brno: Od roku 1990 je to již pátý akt v oblasti svatořečení, který se týká rodáka z Brna nebo brněnské diecéze. Papež Jan Pavel II. v průběhu své návštěvy České republiky prohlásil 21.5.1995 v Olomouci za svatou Zdislavu z Lemberka, patronku rodin, která se narodila v Křižanově.

Řeholní sestra Marie Restituta Kafková, kterou v roce 1943 popravili nacisté, byla 21.6.1998 ve Vídni prohlášena Janem Pavlem II. za blahoslavenou. Sestra Restituta pochází z Brna- Husovic, kde je po ní pojmenován i místní park.

Dne 26.10.2004 byl po osmi letech intenzivní práce zakončen diecézní informační proces o životě dlouholeté generální představená Kongregace sester sv. Karla Boromejského, matky Vojtěchy Hasmandové, která roku 1988 zemřela ve Znojmě-Hradišti v pověsti svatosti.

Beatifikační proces P. Jana Buly (1920-1952), který byl nespravedlivě odsouzen a popraven v tzv. babickém procesu, zahájil biskup Vojtěch Cikrle 25.3.2004 .

A nyní, 25.2., bude v Itálii zahájena diecézní fáze procesu blahořečení dalšího brněnského rodáka, kněze dominikánského řádu P. Tomáše Týna.

Vicepostulátor procesu, P. PhLic. Efrém David Jindráček OP, zpracoval o P. Týnovi následující informaci:

foto Tomáš Týn se narodil 3. května 1950, manželům MUDr. Zdeňkovi Týnovi a MUDr. Ludmile Týnové, rozené Konupčíkové, jako první ze tří dětí. Po sovětské invazi do Československa r. 1968 rodina Týnova emigrovala do tehdejšího západního Německa, kde také Tomáš vstoupil do dominikánského řádu. Svoje studia však dokončil v italské Boloni, kde také jako člen České dominikánské provincie složil dne 7. října 1973 slavné řeholní sliby. Studia zakončil doktorátem teologie v Římě, kde ho papež Pavel VI. 29. června 1975 vysvětil na kněze. Ten samý den otec Tomáš nabídl soukromým slibem svůj život Bohu, jako smírnou oběť za svobodu pronásledované Církev ve své vlasti. Další léta pak strávil v Boloni jako kazatel, zpovědník, duchovní vůdce, ale také jako profesor teologie a filosofie na dominikánské fakultě, kde byl r. 1980 byl zvolen viceregentem. Jeho akademická činnost se vyznačovala jak velkou šíří zájmů (metafyzika, etika, teologie milosti a ospravedlnění, teologie M. Luthera), tak velkou znalostí a důrazem na učení sv. Tomáše Akvinksého, kterého nejen dobře znal, ale dovedl i kriticky podat a obhájit. Jako apoštol se obracel na překvapivě široké publikum od skautů, přes dominikánské terciáře až po lidi zcela nevěřící nebo velmi vzdálené Církvi. Láska k řeholnímu životu žitému podle klášterních pravidel mu vydržela po celý život. Velmi se také zasazoval za ochranu nenarozeného života, mariánskou úctu v duchu sv. Ludvíka Grignona z Montfortu a o latinskou liturgii sv. Pia V., kterou sloužil každý týden pro veřejnost.

V říjnu roku 1989 byl náhle zasažen prudkými bolestmi a lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor s metastázemi v břišní dutině. Jeho rodiče ho nechali převést do Německa, kde mu jako lékaři chtěli poskytnout co nejkvalifikovanější pomoc. Postupující metastáze však působily otci Tomáši jen větší bolesti. Až do posledních dnů pracoval na svém největším a později vydaném díle, díle Metafisica della sostanza, čítajícím bezmála tisíc stran. Ráno 1. ledna 1990 byl převezen do nemocnice v Heidelbergu, kde své nemoci podlehl, v 11 hod. Pohřben byl 5. ledna na hřbitově v Neckargemündu. Jeho hrob zdobí prostý, ale výmluvný nápis v latině: Introibo ad altare Dei (Vystoupím k oltáři Hospodinovu), slova 43. žalmu. Brzy po jeho smrti začali jeho hrob i dům kde dožil, navštěvovat poutníci, zvláště z Itálie a z České republiky, kteří se k němu obracejí o pomoc v soukromých modlitbách. Četné žádosti věřících pak v roce 2003 přiměly provinciála České dominikánské provincie, že podal oficiální žádost o přešetření jeho života a ctností prostřednictvím generálního postulátora dominikánského řádu u římské Kongregace pro záležitosti svatých.

V sobotu 25. 2. budou slavnostnímu zahájení kromě boloňského arcibiskupa, místních dominikánů a věřících také přítomen zástupc freiburgské diecéze, aktor celé kauzy a provinciál České dominikánské provincie ThDr. Benedikt Mohelník OP, generální postulátor ThDr. Vito Gomez OP, a dva jmenovaní vicepostulátoři - ThDr. Giovanni Cavalcoli OP a PhLic. Efrém Jindráček, OP.

Kromě mnoha jiných Tomášových ctitelů přislíbila účast i rodina Týnova, žijící dnes v Německu.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality