Biskupství brněnské

Tisková zpráva Biskupství brněnského ze dne 6. 2. 2003

Ilustrace
4.2.2003
Dne 4. února 2003 byla podepsána smlouva o prodeji cenných papírů mezi Biskupstvím brněnským a novým majoritním vlastníkem Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. v Mostištích.Biskupství brněnské podrobně posoudilo nabídky, které na odkoupení majoritního podílu Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. mělo. Následně prodalo 800 ks kmenových akcií Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. MUDr. Jaroslavu Tvarůžkovi, který stál v čele této nemocnice v jejích začátcích a také v dalších letech se podílel na rozvoji tohoto zdravotnického zařízení.

MUDr. Tvarůžek se zavázal pokračovat v hlavní činnosti této společnosti, tedy v poskytováni zdravotnických služeb a jejich dalšího rozvoje.

K podpisu smlouvy došlo po obdržení rozhodnutí Města Velké Meziříčí o nepřijetí nabídky Biskupství brněnského k převodu majoritního podílu nemocnice městu.

Rekapitulace:

V listopadu 2001 nabídlo Biskupství brněnské Městu Velké Meziříčí možnost převodu kmenových akcií Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. v Mostištích.

V následujícím období zástupci zainteresovaných stran v dané věci několikrát jednali. Město Velké Meziříčí nechalo pro své rozhodnutí zpracovat podrobnou "Zprávu o účelovém auditu účetnictví a hospodaření" nemocnice, z jejíhož závěru, mimo jiné, vyplynulo, že po zajištění některých navržených úkonů lze předpokládat, že nemocnice může hospodařit s přiměřeným ziskem.

Ke zvýšení standartu nemocnice a zlepšení zdravotnické péče byla ke konci roku 2002 dobudována a kolaudována JIP.

V ekonomických možnostech Biskupství brněnského, jako majoritního akcionáře, však není nemocnici dále rozvíjet a podporovat a proto pro její další rozvoj hledalo strategického vlastníka.

Biskupství brněnské děkuje všem, kteří přispěli k budování a rozvoji nemocnice, zejména Městu Velké Meziříčí. Biskupství věří, že se spolupráce majoritního vlastníka s Městem Velké Meziříčí bude nadále rozvíjet ke spokojenosti všech obyvatel tohoto regionu.

Ing. Martina Jandlová, tisková mluvčí