Biskupství brněnské

Problematika nesvátostných manželství na WWW

Ilustrace
Od 1.1.2005 běží na internetu na adrese: http://nesvatostnamanzelstvi.wz.cz/ zkušební provoz stránek, které se zabývají problematikou těch katolíků, kteří se po civilním rozvodu opět oženili či vdaly. Jejich snahou je poskytnout dostatek informací především těm, kterých se to týká, aby i přes různá omezení, kteráz tohoto stavu vyplývají, se i nadále prohlubovala jejich víra, vztah k Bohu a k církvi.Otec biskup pro stránky (a pro ty, kterým jsou určeny) napsal:

Milí přátelé,

rád bych vás všechny, kteří jste se po civilním rozvodu opět vdaly či oženili, povzbudil. I když pro vás jistě není lehké žít bez svátostí, nejste tím vyloučeni z církve ani z úsilí o pravdivý život z víry a odpovědnosti za druhé, jak o tom svědčí také texty dokumentů zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Nejste církví „hozeni přes palubu“, jste naopak cílem mnoha modliteb a starostlivosti druhých. Osobně za vás mívám pravidelně mši svatou a prosím spolu se Svatým otcem, abyste

„.. naslouchali Božímu slovu, účastnili se oběti mše svaté, pravidelně se modlili, podporovali obec v jejích dílech blíženecké lásky a v iniciativách bojujících za spravedlnost, vychovávali děti v křesťanské víře, zachovali si kajícího ducha a konali skutky pokání, a tak abyste na sebe den za dnem svolávali Boží milost.“
(Familiaris consortio 84)

Žehnám Vám i všem Vašim blízkým.

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
biskup brněnský