Biskupství brněnské

Nabídka misijně-evangelizační služby

Ilustrace
Jana Ungerová se narodila se 7. 3. 1971 v katolické rodině v Brně. Mladší bratr se narodil postižený, což bylo pro celou rodinu dalším impulsem k prohloubení víry. Ve třinácti letech se díky setkání s Matkou Terezou rozhodla, že se také stane misionářkou.Vystudovala obor Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Po několika letech práce ve výzkumu na Karlově Univerzitě v Praze absolvovala Školu evangelizace, kterou pořádala komunita ICPE (Mezinárodní katolický evangelizační institut) na Maltě. V této komunitě získala během následujících tří let další křesťanské vzdělání a katolickou formaci. Získala zkušenosti s pořádáním a vedením seminářů a rekolekcí ve školách i farnostech, se službou naslouchání a vnitřního uzdravení, s pantomimou a tvořivým přístupem k evangelizaci, s prací s mládeží a evangelizací v různých zemích (Polsko, Německo, Malta, Rumunsko, USA, Španělsko a další), s pomocí chudým a lidem na okraji společnosti (Rumunsko, Německo, Ukrajina) atd.

Misijně-evangelizační službě se naplno věnuje od roku 1998, do České republiky se vrátila v roce 2001. V současnosti se zaměřuje především na povzbuzení katolíků k prohloubení víry a vztahu s Bohem, nalezení svého místa v církvi a ve světě a předávání poselství evangelia druhým lidem; pracuje i mezi nevěřícími.

Současné konkrétní formy služby:

- programy pro mládež, biřmovance, modlitební společenství a další
- farní rekolekce a obnovy
- semináře o pantomimě, tvořivosti a komunikaci
- semináře o vnitřním uzdravení
- povzbuzení skrze sdílení se o zkušenostech z misií v jiných zemích aj.

Pro další informace se můžete obrátit na adresu:
ungerovajana@seznam.cz